Categories
Search
Categories

Archive for December, 2011

12/9/2011 5:43:24 PM

Mesye Hagler,

Sa ki pi enpòtan, mwen pa yon ekspè. M ‘fè gen kèk sijesyon. Si mwen te yon pwofesè, yon mwen ta ka di se nimewo 1 yo swiv etap ki obligatwa yo:

Rele òganizasyon defans pitit yo epi mande konsèy yo (obligatwa aksyon)

Ankò, mwen menm mwen pa yon ekspè, pou fè devwa ou sou chak nan bagay sa yo anvan ou rele pou ou mande konsèy. Mwen te konn tande ki SNAP ak fènwa nan limyè yo se òganizasyon onorab soti nan plizyè moun diferan. Lòt moun ki pi ba yo pouvwa ka twò, men mwen pa te tande enfòmasyon pozitif osnon negatif sou them.SNAP – Sivivan Network nan Moun sa yo ki

Abi ke Prèt (http://www.snapnetwork.org/)
Fènwa a limyè – Fen Timoun Vyolans Seksyèl (http://www.d2l.org)
National Association Pou anpeche seksyèl abi sou timoun (http://www.napsac.us)
Sispann li Koulye a, – ansanm nou ka Evite Abi seksyèl de Timoun (http://www.stopitnow.org)
Nasyonal Pwoteksyon Fòmasyon Timoun Center (http://www.ncptc.org/)
Evite Abi sou Timoun Amerik (http://www.preventchildabuse.org)
Road Pou Recovery (http://www.road-to-recovery.org/)
National Sivivan Defansè dwa Kowalisyon (http://nationalsurvivoradvocatescoalition.wordpress.com/)
STTOP! – Pale verite sou pouvwa (http://www.sttop.org/)

Mwen kwè ke si ou rele nan nimewo telefòn yo sou sit web yo pral trè itil. Se pa sèlman y ap ka itil yo, men yo pral edikasyon.

Diskite sou akizasyon yo te viktim abi seksyèl nan Mike Geilenfeld ak kòlèg li ou

Bay tout enfòmasyon ou konnen konsènan alegasyon abi seksyèl nan timoun yo lè ou Mike Geilenfeld nan tout manm yo nan vwayaje gwoup ou-a, e nenpòt ki òganizasyon oswa moun ki pouvwa ap patwone ou. Tout moun ta dwe konnen konsènan akizasyon li te ye aboutall Mike Geilenfeld swadizan komèt abi seksyèl. Prepare; ou ap pwobableman fè fas a yon gwo zafè nan pouse tounen. Kanpe fèm. Li se vo pèdi yon zanmi kèk nan lòd yo pran yon kanpe pwoteje timoun yo. Moun yo ki ta ka pa rele w zanmi yo pa te zanmi ou an plas an premye.

Yon lèt ekri nan Anbasadè ameriken an ann Ayiti, ki gen dat 1 jen, 2011, genyen ladan l enfòmasyon ki anba la a:

Tanpri sonje byen ke akizasyon kont abi sou timoun Geilenfeld yo dokimante osi bonè ke lè 1987 nan Boston; 1990 an Ayiti ak Etazini an; 1995 nan Detroit; 1997 nan UK ak Ayiti; 1999 an Ayiti; 2006-2007 an Ayiti ak Etazini

Kò a tout antye de lèt sa a se nan fen sa a imel.Tanpri note ki otè lèt sa a. Òganizasyon yo se dezyèm gwoup la ki nan lis atik # 1 pi wo yo.Petèt ou ka kòmanse etap 1 pi wo a lè w rele dènye twa òganizasyon yo. Nimewo telefòn yo nan lis ki sou lèt la ou wè nan fon an nan sa a imel.

Isit la se sa ki te yon defansè timoun nan sijere bay repons sou kesyon ou

 premye priyorite sa a se asire a se yon ankèt sou abi sèks timoun yo te fèt pa otorite yo. Se Nenpòt ki lè yon pwofesè, yon legliz, elatriye kredibilite yo akize de abi sèks timoun, pwotokòl demand yo ke yo ap sispann tanporèman ki soti nan travay yo jiskaske gen yon ankèt konplè yo te ranpli. Si yo ale nan Ayiti ak Geilenfeld ki gen la yo, yo pral patisipe nan yon Imitation nan yon envestigasyon. Nan yon Nutshell, yo ta dwe anile vwayaj yo jouk bagay sa yo yo rezoud.

Mete yon lòt fason:

– Rele nan polis la. Rapò mefyans ou a US Envestigasyon ICE Sekirite Nasyonal, ayisyen Polis Nasyonal, Nasyon Zini Polis ak Timoun ayisyen biwo a Asistans Sosyal.
-Wete tout Michael Geilenfeld, yon sitwayen ameriken, ki soti Ayiti jiskaske ankèt la fini.Asire w ke Geilenfeld pa gen okenn kontak ak plis temwen potansyèl ak / oswa viktim yo.
-Soti nan wout ki pase nan pwofesyonèl ki fè respekte lalwa. Envestigatè legal yo ki resevwa fòmasyon espesyal li mennen envestigasyon abi sou timoun ak nan antrevi viktim abi sou timoun seksyèl.

Mwen kwè ke avoka a timoun nan pwen # 3 ki pi wo a ap pale yon ankèt entèn ki Kè ak Ayiti di ke yo te vote sa yo komisyon sou, 8 novanm 2011. Nan yon premye lèt ki Geoffry Hamlin, Direktè Egzekitif pou tout Kè Avèk Ayiti, ak Patrick Hammick, Prezidan Komisyon Konsèy la nan Administración, voye imel via sou li a, 7 desanm 2011 yo, yo wrote:

Sou, 8yèm Novanm 2011 Komisyon Konsèy la nan Administración pou tout Kè ak Ayiti te vote unaniment a ba komisyon yon ankèt endepandan ak objektif de akizasyon yo kont Michael Geilenfeld ak St Fanmi an Jozèf yo. Kè ak Ayiti rete sipò nan Michael ak Fanmi an Jozèf St, e ki kwè fòtman ki St kay yo Fanmi Jozèf yo san danje epi ki pozitif kote pou timoun yo. Pandan ke sa a se kwayans nou yo ak efò nou yo fon-leve ak sipò travay la kontinye, li enpòtan nou ke sa yo ap reponn akizasyon yo nan yon fason responsab.

Tanpri, re-li pòsyon an souliye. Kè Avèk Ayiti, pi gwo sipòtè US nan òfelina Jozèf la St a, ki gen te vote a ba komisyon yon ankèt endepandan ak objektif yo, ankò yo “kwè fòtman ki St kay yo Fanmi Jozèf yo san danje epi ki pozitif kote pou timoun yo”. Li parèt yo konnen rezilta a nan ankèt yo anvan yo l kòmanse. Yo pa yo ap mande Mike Geilenfeld yo kite lokal yo pandan ankèt la. Yo pa Leta ki gen ankèt la kòmanse, yo pa revele metodoloji nan ankèt la. Ou pa kapab mennen ankèt sou akizasyon abi seksyèl dekontrakte. sa vle di, si ou chwazi pote soti nan vwayaj ou, pwobableman ou pa pral wè nenpòt prèv ki te viktim abi seksyèl.Mwen pa t ‘wè okenn prèv. Ni t ‘gwoup vwayaje m’ yo. Pa t 1000s nan vizitè yo Pwojè Toussaint Pierre kote ‘imanitè’ Doug Perlitz te abize timoun yo (li te kondane epi la ap ofri sèvis 20 ane +), ni t ‘1000s nan vizitè yo Zabadi kote’ imanitè ‘Jan Duarte te abize timoun yo (li genyo te kondane epi li se sèvi tan prizon).

Defansè pitit te dekri sa a Kè Avèk ‘ankèt’ Ayiti tankou yon ‘tribinal kangouwou.’

Mansyone nan imel ou

.. Mwen pa eseye brase moute pwoblèm .. jis ap eseye jwenn yon santi yo pou ki sa nou pral mache nan Mèsi poutèt ou Jerry Hagler

Mwen pa ka di ou, paske mwen pa konnen.Chwa mwen an se ke mwen pa pral vizite òfelina yo jiskaske Etazini Sekirite Nasyonal yo ak otorite yo ayisyen fin fè yon ankèt apwofondi nan tout akizasyon.

Lè ou rele òganizasyon sa yo defansè pitit, se pou di laverite. pa jwe jwèt. Padonnen deklarasyon sa yo m ‘, men si w yo se tou senpleman soti yo wè sa ki moun yo gen jiska ak ou se reyèlman yon sipòtè chod nan Mike Geilenfeld ap eseye ranmase’ enfòmasyon lènmi ‘, ou ta dwe ap fè tèt ou ak lòt yon move.

Tanpri, fè chwa a kanpe bò kote timoun yo nan òfelina la. Timoun yo merite zòrèy nou.Deklarasyon ofisyèl St Jozèf la reklamasyon ke timoun yo te kriye Wolf konsènan alegasyon abi seksyèl komèt, pa Mike Geilenfeld. Ou dwe mande kesyon an menm si: ta timoun yo ap kriye pou 28 Chen mawon ane?

Kanpe ak timoun yo.

Robert Bryan Davis
Atlanta, GA

12/9/2011 5:43:24 PM

Mr. Hagler,

Most importantly, I am not an expert.  I do have some suggestions.  If I were a teacher, I would say step number 1 to follow is required:

Call child advocacy organizations and ask their advice (required action)

Again, I am not an expert, so do your homework on each of the following before you call and ask for advice.  I have heard that SNAP and Darkness to Light are reputable organizations from several different people.  The others below may be too, but I have not heard positive or negative information about them.SNAP – Survivors Network of Those

Abused By Priests (http://www.snapnetwork.org/)
Darkness to Light – End Child Sexual Abuse (http://www.d2l.org)
National Association To Prevent Sexual Abuse of Children (http://www.napsac.us)
Stop It Now – Together We Can Prevent The Sexual Abuse Of Children (http://www.stopitnow.org)
National Child Protection Training Center (http://www.ncptc.org/)
Prevent Child Abuse America (http://www.preventchildabuse.org)
Road To Recovery (http://www.road-to-recovery.org/)
National Survivors Advocates Coalition (http://nationalsurvivoradvocatescoalition.wordpress.com/)
STTOP! – Speak Truth To Power (http://www.sttop.org/)

I believe if you call the phone numbers on the web sites they will be very helpful.  Not only will they be helpful, but they will be educational.

Discuss the allegations of sexual abuse by Mike Geilenfeld with your colleagues

Give all information you know regarding allegations of sexual abuse of children by Mike Geilenfeld to all the members of your travelling group, and any organizations or individuals that may be sponsoring you.  Everyone should know aboutall known accusations regarding Mike Geilenfeld allegedly committing sexual abuse.  Be prepared; you will probably face a great deal of push back.   Stand firm.  It is worth losing a few friends in order to take a stand to protect children.  The people who might no longer call you friend weren’t your friend in the first place.

A letter written to the US Ambassador in Haiti, dated June 1, 2011, contains the following information :  

 “ Please note that child abuse allegations against Geilenfeld are documented as early as 1987 in Boston; 1990 in Haiti and the U.S.; 1995 in Detroit; 1997 in UK and Haiti; 1999 in Haiti; 2006-2007 in Haiti and U.S.

The entire body of this letter is at the end of this email.  Please note who authored this letter.  Their organizations are the second group listed in item #1 above.  Perhaps you can begin step 1 above by calling the last three organizations. Their phone numbers are listed on the letter you see at the bottom of this email.

Here is what a child advocate has suggested in response to your question

first priority is to ensure that an investigation of child sex abuse is being conducted by the authorities.  Any time a teacher, clergy, etc. is credibly accused of child sex abuse, protocol demands that they are temporarily suspended from their work until a full investigation has been completed.  If they go to Haiti and Geilenfeld is there, they will be participating in a mockery of an investigation.  In a nutshell, they should cancel their trip until things are resolved.

Put another way:

Call the police. Report your suspicions to U.S. Homeland Security ICE Investigations, Haitian National Police, United Nations Police and the Haitian Child Welfare office.
-Remove Michael Geilenfeld, a U.S. citizen, from Haiti until the investigation is completed.  Ensure that Geilenfeld has no further contact with potential witnesses and/or victims.
-Get out of the way of law enforcement professionals. Forensic investigators are specially trained to investigate child abuse and to interview child sexual abuse victims.

I believe the child advocate in item # 3 above is referring to an internal investigation that Hearts With Haiti says they voted to commission on November 8, 2011.  In a letter that Geoffry Hamlin, Executive Director of Hearts With Haiti,  and Patrick Hammick, Chair of the Board of Trustees, sent out via email on December 7, 2011, they wrote:

On November 8th, 2011 the Board of Trustees of Hearts with Haiti voted unanimously to commission an independent and objective investigation of the allegations against Michael Geilenfeld and the St. Joseph Family. Hearts with Haiti remains supportive of Michael and of the St. Joseph Family, and believes strongly that the St. Joseph Family homes are safe and positive places for children.  While this is our belief and our efforts to fund-raise and support the work continue, it is important to us that these charges be answered in a responsible manner.

Please re-read the underlined portion.  Hearts With Haiti, the major U.S. supporter of the St. Joseph’s orphanages, has voted to commission an independent and objective investigation, yet they “believe strongly that the St. Joseph Family homes are safe and positive places for children“.  It appears they know the outcome of their investigation before it begins.  They are not asking Mike Geilenfeld to leave the premises during the investigation.  They don’t state that the investigation has begun, they don’t reveal methodology of the investigation.  You cannot investigate sexual abuse allegations casually.  i.e., if you choose to carry out your trip, you probably will not see any evidence of sexual abuse.  I did not see any evidence. Nor did my travelling group.  Neither did 1000s of visitors to Project Pierre Toussaint where ‘humanitarian’ Doug Perlitz was abusing children (he has been convicted and is serving 20 years +), nor did 1000s of visitors to Labadie where ‘humanitarian’ John Duarte was abusing children (he has been convicted and is serving jail time).

Child advocates have described this Hearts With Haiti  ‘investigation’ as a ‘kangaroo court.’

Quoting from your email – ” I’m not trying to stir up trouble..  just trying to get a feel for what we’ll be walking into. Thank you. Jerry Hagler”

I cannot tell you because I do not know.  My choice is that I will not visit the orphanages until United States Homeland Security and Haitian officials have completed a thorough investigation of all allegations.

When you call the child advocate organizations, be truthful.  Don’t play games.  Forgive my following statement, but if you are simply out to see what people are up to and you are really  an ardent supporter of Mike Geilenfeld trying to gather  ‘enemy information’,  you would be doing yourselves and others a disservice.

Please make the choice of standing by the children of the orphanage.  The children deserve our ears.  St. Joseph’s official statements claim that the children have been crying wolf regarding allegations of sexual abuse committed by Mike Geilenfeld.  You must ask the question though:  would the children be crying wolf for 28 years?

Stand with the children.

Robert Bryan Davis
Atlanta, GA

 

REMAK: tèks la orijinèlman ekri nan franseoswa angle tradui kreyòl ayisyen lè l sèvi avèkwww.translate.google.com

12/1/2011 – 2153 -5 GMT

E. branch fanmi Benjamen Skinner
Senior Kamarad
Schuster Enstiti pou Jounalis Investigative nan Inivèsite Brandeis

Author nan: Yon krim Se konsa, monstrueu: fas a fas ak Lesklavaj jou modèn

Ben,

Mwen pa t ‘vle di dégager ke ou te panse reklamasyon Emile Millien ki te kapab foutèz. Mwen respekte dwa ou genyen ou opinyon ou. Mwen gen pozisyon li te ye ou sou zafè sa a pou kèk tan, menm si ou sèlman deklare li klè nan sa a imèl; ou pa wè okenn evidans te viktim abi seksyèl, epi ou pran sant yon rat nan Millien a, oswa olye direksyon akize yo. Mwen pran sant rat la nan direksyon Geilenfeld. Oswa, mwen pran sant rat la nan afilyasyon de direksyon Geilenfeld la. Dyatrib mwen se te sèlman gen yon diskisyon ki foutèz la ta ka vini soti nan direksyon Geilenfeld a, olye ke direksyon akize yo. Eseye konvenk mwen nan ou.

Istwa anpil mwen te genyen te di m ‘pwen nan direksyon sa. Men kèk egzanp.

Ou yo abitye avèk Teyat Dans Rezirèksyon mwen sèten. Mwen kwè ke yo gen fèt nan eta sa yo US: AZ, CA, CO, DC, FL, GA, IA, IL, IN, MA, MD, NC, NY, OH, NE, SC, VA; petèt pi plis: Yo te vin nan Atlanta nan mwa avril 2011.Moso sant yo te yon ti gason jenn moun ki chenèd soulye, e yo te fizikman abi ke yon adilt. Sa a te jèn gasonprezante kòm yon òfelen, ak St Jozèf la men byen bale l ‘nan lari an. Nou te di te moso nan teyat / dans rasin nanreyalite a nan eksperyans sa a vre ti gason an. Bondye tande sa a jèn gason klÚch bag l ‘di Bondye’, ‘m’ isit la ‘. Li se yon istwa vrèman bèl ak yon pyès mèveye de teyat. Men, mwen te di ke sa se yon artifices. Se moun nan ap jwe kliyan an abize yo te rele Roland. Roland se aktyèlman la, te papa ti gason an jenn ki te swadizan yon òfelen.Mwen gen te di plis pase yon sèl sous ki Roland se lover aktyèl Geilenfeld la. Mwen te genyen te di sa Geilenfeldte gen plizyè “zanmi ti fi” (kòm ti gason yo nan òfelina a swadizan rele boyfriends l ‘) nan ane sa yo tankou Roland.Mwen te genyen te di sa yon jenn gason yo nan òfelina a gen yon pwoblèm terib ak dèyè l ‘poutèt abi seksyèl.Mwen te genyen te di sa youn nan twa mandatè yo sou yon lèt ki sou  http://www.dossiergeilenfeld.blogspot.com/ te gen viris VIH la. Li te ekri sou Geilenfeld gen abi l ‘ak lòt moun. Mwen te genyen te di sa nonm sa a te resevwa medikaman nan St Josephs pou VIH. Mwen te genyen lè li te di sa siyen non l ‘yo lèt sa a, li te kanpe ap resevwa medikaman l’ yo. Mwen te genyen te di sa nonm sa a te mouri. Mwen te genyen te di sa kounye a, gen yon jenn gason nan kashe nan Ayiti, paske li se pè pou Geilenfeld ak sa li ak lòt moun nan St a Jozèf ta kapab fè l ‘paske li ki te akize nan ede yon lòt jenn gason yo kite kominote a òfelina k ap chèche sekirite. Mwen te genyen te di sa Geilenfeld se pa moun sa a sèlman seksyèlman abize jenn nan òfelina a, men lòt jenn gason yo ap fè sa a tou, dapre Siris Sibert. Non yo nan moun ke mwen te tande ke pouvwa ap rantre nan Geilenfeld nan abi seksyèl yo te chokan m ‘. Youn nan moun ki non se Bill Natan. Mwen toujou jwenn ki difisil a kwè. Mwen te genyen te di sa jenn gason lage nan òfelina a kolekte $ 200 +, pa gen fè nenpòt ki travay pou lajan an, petèt, silans lajan. Mwen te genyen te di sa Geilenfeld pa t ‘nan yon odyans IBSER ki sipozeman te inosante l’ tounen nan lane 1991 apre koudeta a òfelina (pa koudeta ayisyen an nan nan nan bonè 90); li te nan USA nan. Mwen te genyen te di ke lè ti gason plenyen de abi seksyèl nan Boston nan men moun ki te Geilenfeld, ki te gen lòt jèn Geilenfeld ki pi gran, espesyalman Millien ak Mak Louis, fè ti gason yo tounen nan estasyon an radyo ak dezavoue akizasyon yo.Mwen te genyen te di pa yon jounalis nan Star la Windsor, ki moun ki ekri sou prèt Pédofile Jan Duarte pou 4 an, ki lè li te premye kòmanse ekri sou Jan Batis Duarte ak abi seksyèl li nan timoun yo, ke non Geilenfeld a te vini nan kontèks sa a nan anpil nan kòmansman travay li an Ayiti. Nonm sa a te di m ‘ki li te etone ki Geilenfeld te toujou nan Ayiti. Li te panse li ta gen koupe epi kouri pa kounye a paske “tout moun konnen ke li se fè li”.

Istwa yo kontinye.

Mwen pa te kapab inyore-yo.

Mwen te oblije chanje soti nan sipòtè chod, nan trè sispèk.

Lavi sa a se vrèman yon mirak. Anpil byen-entansyon moun wè sitiyasyon sa a ak anpil pèspektiv ki diferan. Pifò nan nou sanble trè consacré nan evalyasyon sa a nou an. Kòm mwen vwayaje nan lavi, mwen vwayaje tounen yo epi pwoklame sou yon espèk yo wè nonm ak yon fanm kalite tankou egoyis ak egoist, sèlman kapab wè mond lan soti nan eksperyans pwòp nou limite, wè yon espèk nan posibilite fòmidab ak mirak moun, kote moun yokapab konekte youn ak lòt ak amelyore tout lavi nou. Sa a eskandal abi sèks ki antoure Geilenfeld pran m ‘plis la a opinyon ke nou tout fè èt egoyis; ou pito, lefèt ke sipòtè ak avoka diferan konsa lajman pran m’ nan yon evalyasyon glas nan moun ak kapasite fanm yo jwenn verite. Mwen ka mete m ‘nan evalyasyon sa a, oswa petèt emosyon aktyèl.

Mwen jwenn kwayans ou mystérieu menm si, menm jan ak Millien pezeul ou. Avèk konesans ou nan esklavaj modèn, mwen ta panse ou ta vle yon ankèt, epi ke ou ta asire w ke li ta rive, e li ta mande Geilenfeld yo kite òfelina a pandan y ap envestigasyon an se te pwosedi. Mank prèv sanble ap nati a nan pedofili. Li se kache nan sekrè. Men, gen Geilenfeld rankontre …

 • akizasyon Abi seksyèl nan Boston, 1987;
 •  akizasyon abi seksyèl ann Ayiti e nan peyi Etazini an an 1990;
 •  akizasyon abi seksyèl nan Detroit nan lane 1995;
 •  akizasyon abi seksyèl nan Wayòm Ini ak Ayiti nan lane 1997;
 •  akizasyon abi seksyèl an Ayiti, 1999;
 •  akizasyon abi seksyèl ann Ayiti e nan US, 2006-2007
 •  akizasyon abi seksyèl byen bonè nan mwa 2011 – gason kontakte Siris Sibert (pa sèlman Millien) epi pou di l ‘te viktim abi seksyèl nan St a Jozèf;
 •  Siris Sibert ekri ki 100s moun nan pèp tout lòt peyi sou glòb lan afekte a te gen abi seksyèl nan St a Jozèf yo.

(Lis ki anwo la a te pran ki sòti nan yon lèt nan dat 1 jen, 2011 Kenneth Merten adrese a, Anbasadè Ameriken an an Ayiti, CC’d Rod Khatabbi, Espesyal Ajan, Depatman Sekirite Teritwa, ki te siyen pa Robert Hoatson, Prezidan, Road rive Recovery, 862 -368-2800, Pòl Kellen, Kowalisyon Nasyonal Defans Dwa pou Sivivan, 781-395-3628, Rit Moore, pale verite sou pouvwa a, 781-264-6519, Michael Sweatt, Kowalisyon Nasyonal Defans Dwa pou Sivivan, 207-831-3791)

Nan pèspektiv m ‘yo, li sanble ke moun ki refize wè posiblite pou segondè ki abi seksyèl k ap pase nan St a Jozèf yo pa kontrèman ak elèv la gradye ki obsève Sandusky nan douch la avèk ti pitit la jèn, ki moun ki di papa l’, ki moun ki gen nouvèl la bay Antrenè Paterno, ki moun ki di prezidan an nan kolèj, ki moun ki di Sandusky jis jwenn deyò lekòl la, an efè retire aji a fizik nan men tè ​​a apa pou Bondye nan Penn Leta yo. Men, nan sipòtè ki nan dosye Geilenfeld, tè a apa pou Bondye a se lide moun lan ak pozisyon nan lavi, se konsa akizasyon yo se pouse nan tè ki apa pou moun nan ak jis inyore.
Mwen te pale ak yon fanm nan Arizona pandan plizyè jou de sa. Li se yon veteran pou yo ale ann Ayiti, epi li te itilize ale nan ak sipò òfelina Geilenfeld la. Men, li te presanti bagay te mal, e te deside ke li ta pa sipòte li. Li angaje ak lòt gwoup ki kounye a. Ignore l ‘, li ale lwen. Jis jwenn sa yo akizasyon soti nan lide m ‘, e mwen pa gen kontra avèk li.

Yon quote:

Abizè Timoun pa sèlman “Veterinè cheval” viktim yo; yo menm tou yo “Veterinè cheval” kominote a pou konfyans ak respè.

Fè yon vwayaj san danje yo Endonezi.

Robert Bryan Davis

BTW, ou mansyone nan yon imel anvan ki Kè Avèk Ayiti “te dakò ke yo ta dwe mennen yon ankèt konplè de akizasyon yo te pote soti nan ka ki apwopriye US la li yo ak otorite ayisyen”. Èske Kè Avèk rele Ayiti pou yon ankèt pa ICE (sa yo te kontakte US li yo ak otorite ayisyen yo ak yon demann pou yon ankèt kòm Kè Ansanm Pou Ayiti t ‘- ki pa Peye-sipò Jan Duarte an nan Kanada), oswa yo te jis dakò ki ta dwe yon ankèt ka pòte soti?Gen yon gwo diferans.

 

 

 

 

 

 


12/1/2011 12:51:23 PM

E. branch fanmi Benjamen Skinner
Senior Kamarad
Schuster Enstiti pou Jounalis Investigative nan Inivèsite Brandeis

Author nan: Yon krim Se konsa, monstrueu: fas a fas ak Lesklavaj jou modèn

Ben,

Mèsi pou reply rapid ou.
BTW, ou mansyone nan yon imel anvan ki Kè Avèk Ayiti “te dakò ke yo ta dwe mennen yon ankèt konplè de akizasyon yo te pote soti nan ka ki apwopriye US la li yo ak otorite ayisyen”. Èske Kè Avèk rele Ayiti pou yon ankèt pa ICE (sa yo te kontakte US li yo ak otorite ayisyen yo ak yon demann pou yon ankèt kòm  Hearts Together For Haiti t ‘- ki pa Peye-sipò Jan Duarte an nan Kanada), oswa yo te jis dakò ki ta dwe yon ankèt dwe te pote soti? Gen yongwo diferans.

Mwen rekòmande pou ou rele Steve mcdougall, chèz la Board of Directors for Hearths Together For Haiti.  Li menm ak tablo a ankèt sou Jan Duarte lè akizasyon te viktim abi seksyèl moute soti deyò.Mwen te pale avè l ‘. Mwen mande li si li ta vle pou pale ak reprezantan ki soti nan Kè ak Ayiti oswaayisyen Timoun Fondasyon an ak li te di li ta vlepale sou eksperyans yo ak abi seksyèl pran angajman pa John Duarte, benefisyè yo.

Mwen kwè ke Pòl Kendrick ak Siris Sibert te mande pou envestigasyon federal sou non Millienak lòt viktim te pretandi. Mwen menm mwen paasire w Millien te mande pou ankèt la tèt li. Mwen kwè ke Millien a, epi yo gen enfòmasyon pou kontakte lòt viktim swadizan ‘te bay ICE paKendrick ak / oswa lòt moun

Mwen dakò ak panse ou konsènan Millien.

Malgre, nan gade débâcle a Sandusky, li sanblemoun ki pa pran aksyon konsènan eksperyans yo te viktim abi seksyèl jiskaske yo pouse li. Aparammanjodi a, yon 29 ane fin vye granmoun, “John Doe”, seranpli pwosè kont Sandusky, Mile 2cnd, ak PennState. Li pale nan avoka l ‘, li di li pa janm te di nan yon nanm jiska dènyèman. Sèlman lè li te tandekraze nan nouvèl sou Sandusky li te deside vini akistwa li. Petèt li te fè mal twòp. Oswa, petèt, li te twòpè. Dapre avoka li yo, Jeff Anderson, Sanduskymenase l ‘ak fanmi l’, si li te di osijè abi-a seksyèl.Li te tou te di ke pa gen okenn youn ta kwè l ‘, si li te di. Mwen ta kwè ke si ou se swaye pa yon moun kap fè abi, menase pa yon abizè, te di ke pa gen okenn yon sèl ap kwè ou pa yon moun kap fè abi,sou yo ak sou ankò, tout lè ou se 6 a di 15 ane fin vye granmoun, li ta trè difisil kraze moun ki fòjechenn mantal..    (http://www.startribune.com/local/134752038.html?page=all&prepage=1&c=y#continue)

Se mwen menm te di laj sa a an mwayèn nan Amerik pou moun ki viktim abi seksyèl yo kòmanse pale de doulè sa a se nan 30s yo an reta oswa 40s bonè. Mwen pa kwè gen Millien rive laj sa a. Oswa, se li ki jis kounye a rive l ‘nan mitan-trant. Petèt se li ki vini nan tan li kote li ka pale sou eksperyans li plis piblikman, petèt, nan yon kontèkslegal yo. Mwen espere li chwazi yo fè sa. Mwen espere ke ICE vin pèl foutèz li yo tankou byen.

“Done anvan foutèz” (site imel ou) se yon maîtreefikas mwen imajine..

Si Geilenfeld ak / oswa lòt moun yo te komèt abi seksyèl nan St a Jozèf, yo ta gen swaye tout viktim yo pou soumèt a dezi seksyèl yo; ou pito yo, yo kagen plen viktim yo ak anpil foutèz kòmanse lè viktim yo se te 5 oswa 6 zan. Fòmasyon leson pavlovyenyo nan viktim yo pou chen yo vin kouri nan k ap sonnen klòch yo, epi yo rkrokviye nan te panse a diyon moun. Pa mansyone lajan an ki te kapabenplike nan sa. Si abi seksyèl ki te ap pase nan Sta Jozèf, Lè sa a, anpil nan foutèz gen antase te soubyen-sa vle di sipòtè finansye – $ 2 milyon soti nansipòtè pou tout Kè Avèk Ayiti pou kont li nan 2010 la. Si abi seksyèl k ap pase nan St a Jozèf, anpilfoutèz gen antase te sou 100 a, petèt, 1000 la moun ki te vizite òfelina yo depi mitan ane 1980 yo. Si abi seksyèl k ap pase nan St a Jozèf, se ogmante $ 2 milyon + soti nan sipòtè nayif revyin fwod? Kounye a ke nan kèk foutèz tou.

Si ou menm oswa m ‘te yon òfelen. Si ou menm oswa m ‘te ayisyen. Si ou menm oswa mwen te genimedyatman te gen yon teras sou tèt nou kote nou avan nou te sou lari-a oubyen yon esklav. Si ou menm oswa mwen te gen manje, lekòl la,medikaman. Si ou menm oswa m ‘te san danje epi yo nan lari. Si ou menm oswa m ‘te viktim abi seksyèl nan yon òfelina an Ayiti. Èske ou ta oswamwen ka enkline di nenpòt moun ki? Mwen pa panse ou, oswa mwen ta dwe fò ase pale. Gen plis chans nou ta ka tounen sou lari yo si nou te di. Epi,gen plis chans, ou menm oswa mwen ta dezavoueistwa nou pou nou pè pou yo jete deyò nan lari a.Sa a se pwobableman ka a nan Ayiti (Duarte,Perlitz, petèt Geilenfeld). Sa a se pwobableman ka a nan ka “John Doe a” ak Sandusky.

Moun ki Viktim abi seksyèl nan peyi Etazini an gentann jiskaske 30s 40s yo epi yo di, e anpil, petèt, pi fò nan sa yo viktim pa t ‘ap viv nan kòm kondisyonpiman bouk kòm nan lari yo nan Ayiti. Se konsa, sisa yo folks rete tann lontan, mwen kwè mwen ka konprann poukisa yon viktim te pretandi tankouMillien pa te bourade akizasyon fòmèl nan dat.(“Mwen ka panse a pa gen okenn rezon ki fèonorab poukisa li pa gen t’ap chache akizasyonfòmèl” – mansyone imel ou).

Si abi seksyèl k ap pase nan St Josephs, foutèz a se pi fon pase yon anpil nan shit ou menm oswamwen ka imajine, epi li pral pran anpil tan poupasyans ak ki pral fouye soti anba li. Si pralpasyans ak yo vire do bay, lè sa a done se jis plennmouri.

 

R Bryan Davis

Mark twain sètènman te plen moun foutèz. Men, nan omwen li te komik!

Se mwen menm plen tan-proliks foutèz. Mwen espere shit lontan-proliks mwen an se vo la pèn!

– Yon quote soti nan John Doe – Sandusky / 2cdMile / Penn State sivil kostim lalwa –

“Mwen pat janm te di okenn moun sa l ‘te fè m’ plis pase 100 fwa nan tout kalite kote, jouk jounal nouvèl yo rapòte l ‘te viktim abi lòt timoun, ak moun yo nanPenn Leta ak 2cd Mile pa t’ fè bagay sa yo yo ta dwe gen yo. Mwen pm mal, epi yo ta pou yon tan long paske yo te sa ki te pase, men santi ou kounyemenm plis ap soufri anpil ke mwen te aprann nan timoun anpil lòt yo te viktim abi apre m ‘. ”

 


11/11/2011 8:48:17 PM

Mesye Skinner:

Mèsi pou kominikasyon ou.

Tanpri, pou pi devan pou m ‘kominikasyon ou a akofisyèl federal la US chaje avèk mennen ankèt souka sitwayen ameriken yo akize de abi sou timounseksyèl aletranje. Mwen ta renmen konnen non an nan ajans la ou te rapòte sa a, ak non moun la (yo)ki moun ou ap bay enfòmasyon sa yo bay. Tanpri enkli adrès postal-yo epi yo oswa adrès imel.Mwen ta renmen ekri yo, dirèkteman, menm jan tou. Yon ankèt pa pral rive sòf si gen yongouvènman an ankouraje pa pèp la. Li pran plis pase yon sèl moun. Nou swete ke ak débâcle Eta a abi Penn sèks, kontakte ou a (yo) ap prandemann sa a nan kè.

Ou fè plan ankouraje Kè Avèk Ayiti, ayisyenFondasyon an Timoun, ak sipòtè lòt, ankouraje yon ankèt ameriken? Mwen espere sa. Sa yofondasyon yo sanble vire yon souflèt nan lòt nanyon sòt Paterno Joe nan fason. Rezilta a nan yon ankèt yo te kapab sèlman dwe pozitif nan ke li pralfè youn nan de bagay sa yo: sispann nenpòt ki abi seksyèl ke sa ta kapab ale sou oubyen swiyeadwaz a pwòp konsa òfelina yo kapab kontinyesou yon égalité fò.

Si yon moun, oswa kèk moun, gen yo dwe retirekòm yon rezilta nan yon ankèt, kominote yo ki tesipòte sa yo òfelina bezwen kòmanse reflechi souetap kap vini: moun ki pral dirije, elatriye

Ankò, di ou mèsi pou reponn.

Robert Bryan Davis
Atlanta, GA


Mwen konprann santiman ou sou entènèt la pa te fowòm nan ki apwopriye yo. Men, mwen dwe dakò. Sa se revyin li di: yon liv se pa fowòm nan bon diskite sou modèn esklavaj, depo sèlman sèman oswa yon tribinal nan lalwa. Abi seksyèl ak esklavaj yo sanble Menm jan an tou krimine’l krim.Si liv ak entènèt la yo pa te fowòm nan bon, pa gen youn ta janm aprann de esklavaj modèn nan menm fason an w gen trase atansyon a li. Mwen koute entèvyou NPR ou via entènèt la, dezan apre entèvyou a te pran plas. Petèt liv ou, korespondans ou sou entènèt la, antre yo ou poste sou yon blog … konsènan modèn esklavaj pral èd memwa ki fè respekte lalwa nan aksyon konsènan esklavaj nan emisfè sa. Petèt menm bagay la ak abi seksyèl an Ayiti. Kòm ou konnen, li se yon pwoblèm gaye nan lajè, dapre yo bay la pwès ayisyen Mwen te li sou entènèt la.

Abi seksyèl, pa nati trè li yo, se sekrè, difisil a kole soti, moun ki pwoteje moun ki komèt krim la, swa enkonsyan paske nan super-star estati moun ki komèt krim la, oswa fè espre, paske yo konnen yo ap pèdi yon do-kay sou tèt yo, ou ka pèdi manje yo, ou ka pèdi medikaman SIDA yo …. yo si yo pale.Kè Ansanm Pou Ayiti, fondasyon ki sipòte Jan Duarte nan Zabadi, te resevwa yon imèl entènèt anonim sou abi seksyèl perpétrés pa Duarte; sa a mande yo l envestigé. Aparamman moun ki va voye imèl ki te twò pè pou w pale ak yon moun sou eksperyans yo. Akizasyon yo ka tounen deyò vre.San yo pa entènèt la, moun ki nan US la pa ta kapab li ayisyen jounalis Siris Sibert, ki moun ki aparamman te enstrimantal nan pote Doug Perlitz devan lajistis, oswa yo te kapab li Don Lajoie nan Star la Windsor, ki moun ki wrote anpil sou Jan Batis Duarte. Mwen ta imajine imel yo te itilize fè rapò abi seksyèl nan St Jozèf nan Cyrus Sibert.Dapre yon atik pa Sibert, jenn gason yo te kòmanse kontakte Sibert sou abi seksyèl swadizan fèt nan St a Jozèf apre nouvèl la nan arestasyon Doug Perlitz ak kondanasyon al piblik la. Gen entènèt la pèmèt moun yo vin konsyan de posibilite pou abi seksyèl nan St a Jozèf yo. Petèt diskisyon sou entènèt, tankou sa yo pral èd memwa ki fè respekte lalwa pran yon gade


11/10/2011 10:05:37 PM

ABC News
77 West 66th Street
New York, NY 10023

Chè Sir / Madam:

Dann Harris nan ABC News wrote yon atik ki rele “ayisyen Man Ki moun ki pote sekou pou tigasonan gen pwoblèm pou Rescued From devastationAyiti a” sou li a, 17 janvye 2010. Istwa a te sou yon nonm Natan Bill, se mwen menm ki te rankontre yo epi te depanse kèk tan avèk yo.

Mesye Natan ap travay nan Kay St Joseph la poutigason, ki chita nan Pòtoprens, Ayiti. MikeGeilenfeld te fonde òfelina a an 1985. MikeGeilenfeld se toujou Direktè Egzekitif of Kay StJozèf a pou ti gason. Mwen te vizite òfelina a de fwa -, 2010 oktòb, epi Oktòb 2011. Lè m ‘tounendènyèman, mwen te jwenn sa ki annapre yo afichesou entènèt la:

Ayiti – Pedophil: One plis temwayaj yo sou viktimMichael Geilenfeld la.

Te gen akizasyon abi seksyèl pral tounen nan ane 1980 yo konsènan Mike Geilenfeld nan Kay StJozèf a pou ti gason. Men, akizasyon yo yo toujoueksplike lwen, e pa gen anyen ki te fèt. Mwen pa konnen si sa yo akizasyon yo se verite oswa ou pa, Men, nou yonn fondasyon ki sipòte MesyeGeilenfeld yo vle kòmanse yon envestigasyon. Li se fè twòp ‘bon’ nan je yo; ki jan li ta ka ap abizeseksyèlman timoun yo. Sepandan, de oswa twamoun yo te resamman te kondane pou yo abi seksyèl an Ayiti. Jan Duarte te gade sou jan yon ti jan mesyanik pa disip li yo. Men, li te abize timoun yo. Kòm te Doug Perlitz nan Cape Haitien. Mwen pè Mesye Geilenfeld ta ka fè menm bagay la.

Mwen ankouraje ou nan pale ak Don Lajoie nanStar la Windsor (Kanada). Li te ekri sou Jan Batisanpil Duarte nan Kanada. Mwen te pale avè l ‘; li te di li konn tande pale sou Geilenfeld le pli vit ke li te kòmanse ekri sou Duarte.

Mwen gen responded avèk yon anpil moun nan pèp, li yon anpil nan atik konsènan posib MikeGeilenfeld a abi seksyèl. Li sanble ke abi seksyèlla se yon pwoblèm terib an Ayiti. Moun yo tèlman mal koupe, ke si yo manje, oswa loje, oswaSchooled yo, yo mete ak abi seksyèl, pou yo kapab siviv.

Sa a se pa dwat. Mwen pè sa a se pral sou tout mond lan. Oke-sa vle di moun ki bay dè milyon de dola yo ede moun tout alantou glòb lan. Men, gen pouvwa pou yon anpil nan ‘umanitèr’ ki kolekte lajan sa a, ede moun, men seksyèlman abi vilnerab la pou plezi pwòp yo / enfimite.

Mwen ankouraje ABC News fè yon seri sou pwoblèm sa a. Jan Duarte te literalman yon ti kras pi ba pase yon Mesi nan Zabadi, Ayiti. Li mennen medikaman, ki te bati lekòl yo, se te yon doktè, jij, majistra, prèt, konfidan, cherif, …. tout vlope moute nan yon sèl. Li mennen dè milyon de dola nan ane sa yo nan ekonomi an nan Zabadi. Men, li te yon fè abi seksyèl. Pa gen kantite lajan pou sentte ka fè moute pou abize yon timoun. Sa dwe sispann.

Mesye Harris ekri sou Ben Skinner, ki moun ki ekri sou esklavaj modèn plizyè ane de sa. Li te rankontre Bill Natan an Ayiti, epi li se yon sipòtè nan Saint a Jozèf yo. Tankou lòt moun ki te vin tounen entim ak kay St Jozèf la pou ti gason, mwen kwè l ‘refize amize te panse a ki Mike Geilenfeld kapab abize timoun yo. Kè ak Ayiti ak ayisyen Timoun Fondasyon an refize kwè ke Mike Geilenfeld kapab abize timoun yo. Papa John Ouni, prèt nan St a Cecelia nan Boston, MA, te demisyone nan kè yo ak Ayiti tablo yo paske yo te refize mennen ankèt sou Mr Geilenfeld. St a Jozèf di sa yo akizasyon yo se pwodwi pa Satan, sèlman montan ak kantité lagè espirityèl. Yo menm tou yo reklamasyon ke tout alegasyon abi seksyèl fèt pa timoun yo ap ki fo; ke timoun yo ap transfere eksperyans yo te viktim abi seksyèl anvan yo te rive nan òfelina a ak yon moun ki an sekirite nan Mike Geilenfeld. St a Jozèf tou reklamasyon ke timoun yo ap manipile byen-ki vle di moun pou yo ka kite Ayiti e ale nan peyi Etazini. Mwen kwè ke sipòtè Geilenfeld a yo byen sa vle di-moun, men si sa yo akizasyon yo se verite yo, yo se bouche tou de pa ‘travay yo bon’ sa ki te fè l ‘nan Ayiti.

Tanpri, gade nan sa. Gade korespondans mwen an avèk Ben Skinner anba-a. Anplis de sa, mwen ap voye ba ou kèk plis dokiman nan yon lòt imèl, tankou dokiman an se twò gwo anfòm ki gen sa a imel.

Mèsi poutèt ou.

R Bryan Davis
Atlanta, GA


11/10/2011 5:40:57 PM

Chè Mesye Skinner:

Mwen espere ou te gen yon vwayaj bon; asosye ou a, Madam Elsner, di m ‘ou te yo dwe tounen nan Brandeis apeprè yon semèn soti nan 11 3 /.

Tanpri, fè li kominikasyon m ‘yo. Mwen ta apresye repons ou an. Mwen ankouraje w pa tou senpleman rete an silans pou bay repons pou ankèt m ‘yo.

Mwen kontinye gen sezi nan refi moun yo rekonèt posibilite ki pi piti a ke sa yo akizasyon abi seksyèl kapab vre. Repons la komen sanble ap:

Sa a se enposib. Gen tèlman bagay bon yo te fè nan Fanmi an Jozèf St nan òfelina. -Ki te kapab abi seksyèl sou timoun ki egziste nan sa yo mete yon?

Nou jis wè tankou yon ka ankò. Yon nèg ki gen nan 60s li nan Penn State University jis ki te chaje avèk seksyèlman abize timoun yo pou 10 zan omwen; pwobableman plis ankò. Mwen kwè jodi a, se nonm sa a menm yo te akize yo frivol sa yo timoun yo donatè ki rich anpil. Nonm sa a te gen yon fondasyon siksè ki ede moun ki jèn. Aparamman dè milyon de dola yo te leve soti vivan yo ak lajan ki ap ede jenn moun. Sa fondasyon tou bay Sandusky aksè a nenpòt lè li jèn te vle li. Sandusky te obsève atak yon jèn timoun anvan nan yon douch plis pase 10 zan de sa. Men, yo te jwenn yon fason kouvri l ‘yo.

Madden: Sandusky yon sekrè Deta

Penn State Eskandal: Rimè Reklamasyon Sandusky “pimped Out” tigason Donatè Rich

Tanpri, pa kontribye nan ki kouvri sa yo moute akizasyon abi seksyèl. Pa limen yon je avèg. Sèvi ak grenn je jounalis ou a, pa yon grenn je emosyonèl ou. Pale ak Mr Lajoie nan Star la Windsor nan Kanada. Rele moute Kè Ansanm Pou Ayiti manm konsèy. Pesonn pa konn verite a isit la. Men, gen yon sèl verite eksepsyonèl. Ti gason sa yo ki te te yon pati nan fanmi Jozèf la St a yo te pote plent depi 1985 sou abi seksyèl ki fèt nan St Josephs. Sa a se pa Satan. Sa a se pa dyab la. Ki sa ki Satan se inyore sa yo akizasyon repete yo ak pa rele pou yon ankèt pa a US ak Hatian otorite konplè e dokimante. Gen twòp nan mennen.

R Bryan Davis

—————————————————

Sa a te tradui lèt soti nan angle lè l sèvi avèkwww.google.translate.com
Cette lettre a été traduite de l’anglais en utilisant www.google.translate.com
This letter was translated from English using www.google.translate.com

Sa a te tradui lèt soti nan angle lè l sèvi avèkwww.google.translate.com
Cette lettre a été traduite de l’anglais en utilisant www.google.translate.com
This letter was translated from English using www.google.translate.com

 


11/3/2011 2:48:58 PM

Hi Madam Elsner, Mr Skinner,

Mwen imajine Mesye Skinner se yon bagay ki abitye ak akizasyon yo. Mwen konprann li se yon pati nan fanmi Jozèf la St a nan ke li te vizite byen souvan. Akizasyon sa yo gen detounen m pwofondman, paske nan eksperyans lan mwen te gen pandan ke yo nan Ayiti. Misyon yo yo te akonpli anpil bèl bagay. Men, pa gen pwoblèm ki jan gwo reyalizasyon yo, pa gen anyen yo kapab jistifye seksyèlman abize timoun yo. Si sa a se rive, perpétrés pa kikonk, li dwe sispann.

Kòm mwen wrote nan Mesye Skinner pi bonè, mwen vle sa yo akizasyon yo dwe vre. Sepandan, yo dwe asire yo se vre, yon ankèt, mwen kwè, se li nesesè. Dlo yo ki twò troubl. Pou egzanp, mwen te genyen te di sòti nan plis pase yon sèl sous (Kanadyen jounalis, defansè timoun) ke pa gen okenn òfelina rejim enspeksyon regilye an Ayiti.Yon moun te di m ‘yo ke yo konnen nan yon òfelina ki pa te enspekte nan 20 ane. Mwen te jwenn yon dokiman sou entènèt la ki te deklare ke ajans lan pitit an Ayiti gen ase finansman li mennen envestigasyon 6 akizasyon abi seksyèl yon ane.Sa se pa yon anpil nan kapasite. Mwen pa gen pou wè yon gouvènman ki pwodui nan dokiman sa a ki IBSER dokiman yon odyans konsènan evènman sa yo nan ane 1990, santre sou evènman an rele ‘koudeta-la’. Odyans sa a, li se te reklame, inosante Mike. Sepandan, te gen akizasyon pita pase 1990 konsènan evènman ki fèt apre 1990. Menm si inosante pa yon odyans nan ane 1990, odyans sa a pa kouvri akizasyon sou evènman ki te fèt apre 1990.

Sa a se yon sitiyasyon sal. Se konsa, mwen defann yon ankèt kriminèl pa jefò kolektif ayisyen / Ameriken an. Mwen kwè ke ofisyèl Ameriken yo dwe patisipe paske yon Ameriken pouvwa petèt yo patisipe. Plus, li se byen dokimante ki Ayisyen neglije efò imanitè ki pouvwa enplike abi seksyèl.Kòm nan ka Perlitz oswa Duarte, yo mennen anpil bon nan kominote yo, chak 10 zan pou oswa pi plis. Moun yo te manje, jwenn medikaman, lojman, edikasyon, …… Men, tou de te seksyèlman abize timoun nan Ayiti. Se mwen menm pa si si Perlitz te kondane, men mwen konnen Duarte te genyen an.Se konsa, mwen ka di ak garanti ke Duarte te komèt sa a krim; li te konfese a li (Windsor Star).

Kòm mwen ekri anba a, petèt yon moun, oubyen kèk lòt moun ki nan kominote Jozèf la St a, lòt pase M Geilenfeld, ta kapab komèt krim sa yo. Se sèlman yon ankèt pral koule limyè sou sa.

Mwen te gen opòtinite a pale ak Papa Ouni. Li di m ‘se li ki nan okenn fason akuzatwar nan mg. Li renmen mg. Kòm mwen panse ke yon bann moun fè, evidamman. Kòm byen ke mwen ka, mwen renmen mg. Sepandan, si li te gen maladi a pou komèt abi seksyèl, sa a bezwen yo dwe jwenn deyò epi yo sispann. Verite a se pa sa li te ye ankò. Nan lòd pou tout gwo bagay ki te akonpli yo kontinye nan lavni an san yo pa gen ankenn enfimite, sa yo akizasyon repete te viktim abi seksyèl bezwen fè envestigasyon sou moun ki va konsa ta ka perpetrating abi seksyèl nan St Jozèf kominote a ka jwenn deyò epi yo retire li.

Mwen gen kopye Mesye Skinner sa a sou imel.Mwen pral lapriyè Bondye ki anbrase tout moun ki patisipe – timoun yo, granmoun, ki pouvwa posib komèt abi seksyèl, sipòtè nan tout Amerik di Nò ak pi lwen pase, moun ki fè akizasyon ki te viktim abi seksyèl kont M Geilenfeld, kap defann timoun ki gen tandans admonèste moun ki pa t ‘koute yo, defansè ki itilize plis menm lang …. tout moun. Gen kapab delivre nou nan tout bagay sa yo. Mwen kwè ke li.

Lè m ‘medite sa yo akizasyon, mwen panse osijè de ki sa ki mal? Duarte te fè anpil bon, men li te lè l sèvi avèk pozisyon li ki gen pouvwa, espesyalmansou jèn moun, nan seksyèlman abi timoun yo.Pesonn pa konn pou asire w si Mike Geilenfeld te fè sa a yo, eksepte pou Mike e posibleman timoun yo ke gen depans abi seksyèl. Li sanble ke sa ki mal kapab lè tèlman bon se ke yo te fè, men dèyè li se yon bagay tankou abi seksyèl. Men mwen panse ke gen yon mal pi plis la. Sa sa ki mal, se lè pi gwokominote a pou granmoun pa koute timoun yo, sigrandi nan laj granmoun, oswa toujou nan jèn yo. Lè yo inyore, geri pou timoun sa yo a koupe, epi ki seposibilite a pou Bondye vin delivre pou moun ki komèt krim la koupe, ak vwal la vin pi fonse menm.

Mèsi pou Replying.
R Bryan Davis


Subject: Re: moun branch fanmi BenjamenSkinner – Kay St Joseph la pou tigason -Alegasyon sou abi seksyèl – Yon krim Se konsa,monstrueu

11/1/2011 11:29:22 PM -5 GMT

E. branch fanmi Benjamen Skinner
Senior Kamarad
Schuster Enstiti pou Jounalis Investigative nanInivèsite Brandeis

Author nan: Yon krimSe konsa,monstrueu: fas a fas ak Lesklavaj jou modèn

Hi Mesye Skinner,

Mwen te aprann ke ou pa gen enkyetid souakizasyon yo abi seksyèl kont Mike Geilenfeld.Mwen te pran yon lòt gade nan rapò a ki bay ògannan kè Avèk Ayiti ak wè ke ou se foto nan dokiman an.
Mwen vle sa yo akizasyon yo dwe vre. Èske ou karetounen sa a imèl, ak ede m ‘nan direksyon pousa a fini? De rezon ki fè prensipal dokiman reponsofisyèl, Sen Jozèf ki an pretann sanble mens fè m ‘(ki gen dat, 15 jen 2011):

Nou kwè nouvo akizasyon yo kont Michael ak St Fanmi an Jozèf yo baze sou de bagay. Premye a tout, St Joseph Fanmi an te toujou te gen pataje li yo nan Opozan. Moun, pou kèlkeswa rezon an pwòp yo, ki moun ki kesyone entegrite nan nan misyon an epi nan moun yo ki responsab pou kreye ak dirijan St Jozèf fanmi an. Nou pa konnen pouki yo pa ka wè bon an ap fèt nan Fanmi an Jozèf St oswa poukisa yo chache detwi St Jozèf Fanmi a, men nou aksepte yo ke yo egziste epi yo pral gade pou nenpòt ki eskize absans-yo kòmanse rimè oswa fè pwoblèm kote yo kapab.Nou kwè aksyon sa yo pa moun Opozan yo envèstige pa dyab la ak kreye yon lagè espirityèl.Nou priye pou Opozan nou ke Bondye pral chanje kè yo paske yo, epi nou lapriyè pou sipòtè nou yo ke yo yo pwoteje fè karès tankou negativite.

Se rezon ki fè an dezyèm ke akizasyon yo abi vini sou ki baze sou istwa a nan popilasyon an ki St Joseph Fanmi a sèvi. Se St Jozèf Fanmi an te fè leve prensipalman nan timoun ki te depanse yon pati nan lanfans yo nan lari nan ak / oubyen timoun ki te esklav timoun. Nan sitiyasyon sa yo te bay manti yo ak manipile yo nan lòd yo siviv. Sa yo taktik ak abitid, koutim nan èt anpil yo, se difisil yo kraze, menm apre ane nan anviwònman an ki bay sipò Fanmi an Jozèf St, e menm jan yo gen ase matirite nan laj majè. Yo konnen tou senpleman fè chaj yo ki te abi ap jwenn yo atansyon yo epi ede yo manipile otreman byen-ki vle di moun yo bay yo sa yo vle – si li ka lajan, pouvwa, kapasite nan ap viv nan peyi Etazini, oubyen yon lòt bagay

St Jozèf Fanmi a tou rekonèt ke lè timoun ki gen yon istwa de abi jwenn tèt yo nan yon kote ki an sekirite yo, yo souvan yo finalman kapab rekonèt andedan ak deyò abi sot pase yo, sepandan ki jan ki pran plas souvan se pa nan fason di laverite epi egzat. Timoun ki gen istwa ki te viktim abi souvan akize moun nan lavi yo yo santi yo an sekirite avèk li sou abi abi, ki te pran angajman aktyèlman pa lòt moun, paske se wout la sèlman yo santi yo an sekirite rekonèt eksperyans pase yo. Bagay la malere se pou sa paske nan sikonstans yo anvan yo rantre nan St Jozèf Fanmi a, anpil nan timoun yo te fè, an reyalite, fè eksperyans abi, se konsa istwa yo se tèrib ak detaye ak son kredib.Sepandan, detay yo nan moun ki abizè fè yo vre yo te ak sikonstans espesifik sa yo ki te viktim abi yo pa egzat, men chanje an kostim akizasyon yo.

Rezon ki fè yo an premye: Opozan ki pa ka wè bonan ki se ke yo te fè a, aksyon yo ke yo te envèstige pa dyab la. Satan a se yon Lespri Bondye. Nou paka pale ak move lespri a. Li sa a twò fasil yon eksplikasyon. Jan Duarte, ‘te gen yon bagaymesyanik sou nonm sa a’. De sa mwen te li,Duarte pwobableman soti t ‘Mike nan bagay sa yobon li te kreye pou pèp la nan Site Solèy akZabadi. Sepandan, li te resamman moun yo kondane pou seksyèlman abize timoun minè nanyon tribinal nan lalwa nan Kanada. Li konfese ki gen viktim abi seksyèl jèn moun. Li te fè sa anpilbon. Li te prèt,, doktè, jij, majistra, zanmi, kreyatètravay, etabli lekòl yo, epi yo mennen anpil bezwenmedikaman …. Li te fè anpil bagay dwòl. Men, li tete malad, ki viktim abi seksyèl timoun yo. Pa gen moun ki ka refize li te fè anpil bèl bagay poukominote ayisyen an li te patisipe ladan l. Men, se pa akseptab nan seksyèlman abi timoun, pa gen pwoblèm sa w ap fè pou mond lan.

Rezon ki fè an dezyèm: timoun yo ap bay manti,manipile, epi transfere yo nan akizasyon abi seksyèl ak blame yon moun ki san danje, MikeGeilenfeld. Ayiti se yon kilti diferan, nan kou. Men,rechèch la isit la nan peyi Etazini endike ke sa atransmissions nan blame raman rive. Li rive nan kaki enplike batay lagad timoun, ankò ki se pa ka aisit la. Èske gen rechèch nan Ayiti ki te jwennopoze a nan syans nan peyi Etazini an?

Fènwa a limyè (http://www.d2l.org), nan piblikasyonyo 7 Etap ki genyen nan Pwoteje Timoun nou yo di:

Tanpri sonje byen ke akizasyon kont abi sou timoun Geilenfeld yo dokimante osi bonè ke lè1987 nan Boston; 1990 an Ayiti ak Etazini an; 1995nan Detroit; 1997 nan UK ak Ayiti; 1999 an Ayiti;2006-2007 an Ayiti ak Etazini

Robert Hoatson, Prezidan, Road rive Recovery,862-368-2800
Pòl Kellen, Kowalisyon Nasyonal Defans Dwa pou Sivivan, 781-395-3628
Rit Moore, pale verite sou pouvwa a, 781-264-6519
Michael Sweatt, Kowalisyon NasyonalDefans Dwa pou Sivivan, 207-831-3791

Moun ki anwo yo wrote anbasad ameriken nanAyiti dènyèman revandike dokimante akizasyonabi seksyèl.

Timoun yo kenbe ki di istwa sa a. Dapre Marc KLouis, timoun pwoklame abi seksyèl nan men moun ki te Mike Geilenfeld nan Boston, ak Mike te vin jwenn li ak Emile Millien pou èd, ak Marcpretann yo bay manti non sou non Mike a, e yo dirije timoun yo ale nan radyo nan pwochen an jou, epi yo di yo te bay manti. Èske sa yo temwayaj ka inyore?

Kè ak Ayiti rabè tout akizasyon abi seksyèl: “Kèak Ayiti konnen ki pa gen akizasyon kredib yo ki temennen pi devan kont Michael Geilenfeld.”

Mwen ka aksepte sa a deklasyon. Petèt Kè ak Ayiti a kòrèk. Sipoze timoun yo ap transfere akizasyon yo te viktim abi seksyèl sou Mike Geilenfeld, moun ki san danje yo. Lè sa a, yo dwe kesyon an ap mande: se yon lòt moun perpetrating abi seksyèl nan jèn timoun nan fanmi an Jozèf St.Nou jan ak granmoun dwe timoun sa yo yon ankèt sou plent yo. Petèt yon lòt moun nan kominote a se fè sa. Si se konsa, sa a pral sèlman yo te jwenn konnen si se yon ankèt te lanse.

wen kwè ke ou se fèmen nan Bill Natan. Mwen wè yon foto ou ak l ‘nan lopital, mwen imajine nan Etazini yo. Eske ou te ede pou fè vizit li a nan lopital nan peyi Etazini an posib? Wow, sa ki se yon istwa ki.

e yo te ou konsa fèmen nan kominote Jozèf la St a, sa yo akizasyon dwe fè menm pi solid pou ou pou w pran nan zòrèy ou. Yo aji sou sa yo ta kapab pwobableman akizasyon bagay la pi di ou ta ka genyen janm fè. M ‘fè ankouraje w pran yon chans menm si. Petèt yon jwenti ayisyen / Ameriken ankèt kriminèl ap pote soti yon moun nan kominote a lòt pase Geilenfeld ki se perpetrating abi seksyèl. Pa gen moun ki konnen jiska etap yo te pran. Mwen panse ke wout la sèlman konesans yo pral jwenn se si yon moun fèmen nan kominote a ankouraje yon envestigasyon. Nenpòt moun ki ta ka perpetrating dwe abi seksyèl dwe entèdi soti nan zak entimidasyon sa yo ki pretann sa a ofans.Mwen ta gen krentif pou ke yo te voye jete tounen nan lari a si m ‘te youn nan timoun sa yo. Mwen imajine li se yon travay fasil entimide nenpòt ki òfelen, pa gen pwoblèm sa peyi a, nan pa di sou abi seksyèl; yo te ka byen vit pral kraze nèt vide tounen soti sou lari a. Malgre, gen sanble yo gen anpil granmoun ki gen diplome nan St Josephs.Aparamman gen plis pase yon kèk ki ap viv nan Etazini yo, petèt, nan lòt peyi yo. Tout moun sa yo moun kapab kesyone. Lòt nasyon tankou m ‘pa kapab fè li. Mwen gen sèlman te gen de fwa. Men, si yon moun nan fanmi an se fò ase pran chans lan, konesans ta ka jwenn. Ak timoun yo ap jwenn pwoteksyon.

Don Lajoie, yon jounalis nan Windsor, Ontario ak mwen te pale plizyè jou de sa. Li te di ke pwoblèm sa a ki te ale sou pou ane an Ayiti, depi lontan anvan tranbleman tè a nan 2010 la. Duarte ak Perlitz aparamman te komèt krim sa a kòm lwen tounen tankou 90s yo byen bonè ak 80s anreta. Si sa a se pral sou nan St Josephs, li se tan yo sispann li.

Mwen panse ke nan entèvyou NPR ou sou, 11mas 2008, konsènan liv ou a – “Yon krim Se konsa, monstrueu: fas-a-fas ak modèn-DayLesklavaj”. Ou te pale de yon negosyasyon ou fètan Ayiti ki kote ou ta te vin kapab achte yon mounpou $ 50. Ou te fini entèvyou a ak pawòl sa yo:

i nan se yon sèl bagay lè w ap planifye yon efòtankou sa a, yon pwojè tankou sa a vle di sa a seyon travay nan jounalis – Mwen pa pral entèfere akmatyè m ‘yo. Li nan yon lòt bagay lè ou gen aktyèlman wè nan yon bouzen anba tè nanBucharest, yon jèn fanm ki gen afekte vizib la kigen Sendwòm Dawonn, ki moun ki ou konnen se ke yo te fè kadejak sou plizyè fwa nan yon jou, epi lè sa a se ti fi yo ofri m ‘nan komès pou yon itilizemachin ak lè mwen mache ale soti nan sa. Sa apa yon bagay fasil fè. Ak yo dwe onèt li rete avè m ‘.

Li sanble timoun yo nan kontinye St Jozèf nanpretann abi seksyèl nan men yo Mike Geilenfeld, oswa yon lòt, oswa lòt moun. Si lèt repons St Jozèf la ki kòrèk, petèt, yo tout transfere eksperyans yo a moun ki san danje yo, Mike Geilenfeld, men ki sayo si yo ap transfere soti nan eksperyans nan yon lòt moun ki nan kominote Jozèf la St an. Èske nou ka mache ale soti nan sa? Èske nou ka mache alenan alegasyon abi seksyèl – “Yon krim Se konsa,monstrueu – Sa a pa yon bagay fasil fè?” Si chakgranmoun inyore sa yo siy avètisman, mache lwenyo, epi abi seksyèl ki fèt se nan òfelina Jozèf la Sta, pouvwa kèk timoun ki pral yo te fè kadejak souplizyè fwa nan yon jou, jis tankou jenn ti fi a nanbouzen an anba tè nan Bucharest site nan ou NPRentèvyou. Li di ankò ou ta ka jwenn li di tèt ou “Epiyo dwe onèt, li rete avè m ‘.

Robert Bryan Davis
Atlanta, GA USA

 


10/31/2011 2:27:17 PM +4 GMT

E. branch fanmi Benjamen Skinner
Senior Kamarad
Schuster Enstiti pou Jounalis Investigative nan Inivèsite Brandeis

Mesye Skinner:

Mwen jis koute NPR pwoteksyon nan liv ou a “Yon krim Se konsa, monstrueu”. Mwen te jwenn yon ekstrè nan liv ou kote ou te di istwa a nan Bill Natan ak ki jan li siviv yon sezon otòn terib pandan 2010 tranbleman tè a Ayiti. Ou yo te trè flater, nan St Josephs nan ekstrè nan ti mwen li.

Mwen fèk tounen soti nan Ayiti ak yon vizit nan St Josephs Kay pou ti gason, zèl of Hope, ak Trinité House. Mwen vwayaje ak yon gwoup ki te vizite pou yon semenn nan mwa oktòb 2010 la tankou byen. Lè nou tounen ane sa a, mwen te jwenn akizasyon twoublan ki te viktim abi seksyèl kont Michael Geilenfeld. Gen liv ou vini nan searches m ‘tou. Mwen pa t ‘, ni t’ nenpòt nan vwayaje kanmarad mwen, wè nenpòt ki endikasyon ke abi seksyèl te fèt nan sa yo òfelina. Se te yon chòk wè sa afiche sou entènèt la (http://www.dossiergeilenfeld.blogspot.com/).

Mwen fè rele ak kouriyèl gen anpil moun ki sou tou de bò sa a – Kè ak Ayiti ak ayisyen Timoun Fondasyon refize kwè sa yo akizasyon pandan y ap defann pitit chwazi pran akizasyon yo trè seryezman. Gen pou Fanmi Jozèf la St a kategorikman demanti akizasyon yo. Kè ak Ayiti Foundation (ki sitiye nan North Carolina, USA) leve soti vivan $ 500,000 nan 2007, $ 250,000 nan 2008, $ 400,000 nan 2009, ak $ 2 milyon dola nan 2010 (al gade rapò sa a). St a Jozèf te gen yon kapital $ 6 milyon pye kanpay rekonstwi de òfelina (Home St Jozèf a pou ti gason ak zèl of Hope).Èske li koute sa a anpil an Ayiti re-bati de òfelina ak yo opere twa?

Apre konvèsasyon anpil, si pa telefòn oswa voye yon imèl, mwen te genyen konvèti soti nan yon defansè contenir nan Mike Geilenfeld nan yon moun ki se yon bagay ki konsène. Mwen kwè ke Mike Geilenfeld ak òfelina Jozèf la St a bezwen pou yo byen mennen ankèt.

Èske ou ki abitye avèk sa yo akizasyon? Eske ou te envestige sou yo soti nan pèspektiv yon jounalis la? Mwen fèk sot nan telefòn lan avèk jounalis, Don Lajoie nan Windsor Star la (Kanada) (519-255-6877). Mesye Lojoie wrote anpil sou Jan Batis Duarte. Lajoie te kòmanse travay l ‘ki gen 4 an de sa. Fr. Duarte te jis kondane pou yo enportunite timoun nan Ayiti. ‘Gen te yon bagay mesyanik nan nonm sa a …’ dapre Lajoie. Aparamman, li amelyore lavi yo nan moun inonbrabl an Ayiti nan vilaj la nan Zabadi, sepandan, pou 10 nan ane, li te viktim abi seksyèl timoun yo. Duarte te kreye

‘Tours ekspoze’. Li ta pote plizyè douzèn volontè nan yon moman nan eksperyans Ayiti, nan tout bote li yo ak panoramic dezespwa. Eksperyans sa a ta ka chanje lavi yo. Anpil te vin disip li yo, gaye pawòl la, ki montre foto yo, ankouraje lòt patisipe

Angels tonbe: Mezanmi Misyonè bati èd dinasti
Don Lajoie
Windsor zetwal la, Desanm 16, 2009

son sa yo ‘Tours ekspoze’ sanble anpil ak sa ki ale.. sou nan. gwoup Church St Jozèf la soti nan tout lòt peyi sou US la ak Kanada vizite St Joseph la epi yo retounen lakay ou chanje. Lè ou kite kèk ki eksperyans sa a antye se yon mirak pi yo. Epi li ye. Geilenfeld te fè anpil pou moun ki nan Ayiti, kòmanse lekòl yo, boulanjri, biznis kafe, twa òfelina, Gosh konnen sa ki lòt bagay. From lekti mwen an, John Duarte ‘soti-t’ ‘Mike Geilenfeld nan reyalize pwojè menm jan an. Sepandan, nan ka Duarte a, li te tou seksyèlman abize timoun tout latan. Ta Ka Geilenfeld ap fè menm bagay la tou?

Mesye Lajoie te di m ‘mwen menm mwen pa premye moun ki kontakte l’ sou Geilenfeld. Li te di ke lè li te kòmanse ekri sou Jan Batis Duarte 4 ane de sa, non Geilenfeld a te vin nan kòmansman an. Li te sezi Geilenfeld te toujou nan Ayiti paske yon anpil nan moun yo konnen de akizasyon yo abi seksyèl.

Nan mwa Desanm 1990 la, Jan Duarte te siyen yon lèt defann Mike Geilenfeld de akizasyon abi seksyèl. Mwen kwè ke, de mesye yo konnen youn lòt kòm lwen tounen tankou jou seminaris Duarte an nan Kanada. Cyrus Sibert, yon Jounalis nan Ayiti te ekri sou Mike Geilenfeld. Aparaman, Sibert ki kouvri Doug Perlitz ka a, yon lòt misyonè moun yo kondane pou komèt abi seksyèl an Ayiti. Kòm nouvèl sou Perlitz gaye, Sibert te kòmanse resevwa plent de moun ki swadizan yo te viktim abi seksyèl nan Michael Geilenfeld. Mesye Sibert reklamasyon “nimewo a viktim se nan dè santèn yo. Nan 28 ane, gen anpil moun ki te reklamasyon yo te gen eksperyans nan ofansiv la Geilenfeld. Sou yon sondaj vwayaj nan Port-au-Prince, Sitadèl Network te rankontre sou yon granmoun douzèn, . timoun ki pi gran of Kay St Jozèf pou tigason istwa yo se menm bagay la tou: Geilenfeld caresses kou a, fè fas a, nan vant, bounda, li te bourade kont pijon bande l ‘yo, epi finalman mwens vyolan an oswa ki pi nayif a, yo te sodomized Pafwa li. sèvi ak ayisyen pedofili bisexual epi espesyalman manm pèsonèl li yo, pou atak yo premye sou timoun dènyèman te rive. ” (Tradui pa http://translate.google.com/).

Akizasyon sa yo gen detounen m anpil. Mwen ta akeyi panse ou sou sije sa yo. Mwen gen yon anpil nan dokiman an fòma PDF si w enterese nan lekti materyèl la. Li pral delivre ou tan an nan pou chèche materyèl la sou entènèt la. Mwen espere ke mwen tande nan men ou.

Ak respè,

Robert Bryan Davis
Atlanta, GA


Atik sa a, orijinèlman franse, tradui lè l sèvi avèk www.google.translate.com
Cet article, d’origine française, traduit en utilisant www.google.translate.com
This article, originally French, translated using  www.google.translate.com

Par Cyrus Sibert, Cap-Haïtien, Haïti.
Radio Souvenir FM, 106.1 : souvenirfm@yahoo. fr

Le Ré.Cit. (Réseau Citadelle) : www.reseaucitadelle.blogspot.com

Gen nan Port-au-Prince ak nan Jakmèl twa (3) kay akèy pou timoun ki reprezante twa (3) kay pou eksplwatasyon seksyèl. Pou dires anpil jèn moun ki frekante sa yo lekòl, twa (3) “Kay Sen Jozèf pou Timoun” ansanm yon kantite enpòtan pou timoun ki nan lari soti nan sant Kafou, nan bidonvil nan kapital la ak nan lavil yo pwovens yo. Yo dirije yon Michael Geilenfeld, yon relijyon nan pase lonbraj ki akize abi seksyèl sou timoun démunis Ayiti.

Li taktik yo konnen. Li konn timoun nan attouchements kò ale senp karésé manm, nan pati bwat yo, fesses, jouk lavil Sodòm. Li chen ki mechan, rele Micky li t’ap sèvi zam privilégiée pou entimide li viktim yo. Anpil chèf fanmi nan Sen-Jozèf Home For Boys rapportent te mordus sa chen sou lòd Geilenfeld.

Pratik abi seksyèl ak eksplwatasyon ki te lakòz plizyè mouvman pwotestasyon nan 1983, nan 1991, ak 2005. Jenn dansè sant akèy Sen Jozèf, yo deplase nan Etazini, yo te fè deklarasyon nan laprès Ameriken denonse abi seksyèl pou Michael Geilenfeld. Viktim yo te rive jouk pote yon plent fòmèl, nan konsila Ameriken pou Port-au-Prince, kont yo mete msye nan prizon. Yo Index Michael Geilenfeld.Madam Déjean nan IBERS te informée a 4 fwa, dapre sa l ‘temwayaj.

Geilenfeld te ap devan la jistis ayisyen an, li t’ap akize kritike enfliyans li sou jij yo, gwo avoka pou Port-au-Prince, lapolis, ak dènye bout, sou ofisye Anbasad Etazini nan Pòtoprens, nan -Prince.

Men, Misyonè Ameriken ki travay nan diferan sant Saint-Joseph Ayiti yo te rapòte enfòmasyon compromettants ale nan sans temwayaj viktim yo. Mary Kolhaas ak Mitchell Finch se de ameriken yo ki te gen kouraj pou mete yo pale sou papye devan yon notèr Ameriken an janvier1991. (Li tout dokiman sou sit: http://www.dossiergeilenfeld.blogspot.com/)

Kantite viktim yo kont divizyon san sòlda. Nan 28 lane, yo gen anpil moun ki deklare yo fin konnen yo assauts pou Geilenfeld. Pandan yon vwayaj ankèt nan Port-au-Prince, Rezo Citadelle te rankontre anviwon yon douzèn granmoun, chèf fanmi yo pitit Sen Jozèf Home for Boys. Yo istwa yo se menm: Geilenfeld yo te karésé kou, figi, vant, yo fesses, li fè yo prese kont sèks nan érection, ak finalman yo mwens vyolan, oswa pi plis naïfs, yo te sodomisés.Pafwa, li itilize Ayisyen pédophiles epi sitou bisexuels, manm li yo staff, pou premye atak sou timoun fenk rive.

Viktim Geilenfeld yo separe toupatou nan mond lan: Etazini, Ewòp, Amerik di Sid ak Ayiti. Apre plizyè tantativ pou yo stopper nonm sa a pouvwa, yo pèdi konfyans yo nan lit la ak wè pou yo mete msye nan prizon yon moun intouchable anwo nan lalwa, gras a pouvwa lajan. Jèn yo rankontre sou dosye yo t sispann repete a konnen pwovèb Madam Déjean: “Lajan fè chen danse.”

Anpil, yo mouri nan kondisyon pè anpil, lòt moun ki te tante a swisid, gwo majorite te réfugiée nan bouch nan impuissance.

Men, ak anons kondanasyon pou Douglas Perlitz nan Connecticut 21 desanm 2010, sa yo jenn make yo abi anba nan Kay Sen Jozèf reprennent konfyans. Yo fè nou kontakte pou ede yo relanse kanpay pou jistis fèt.

Se nan pèspektiv sa a nou te mande plis detèmine epi lanse, avèk èd zanmi ameriken, yon ankèt jounalis ak yon Pledwaye, pou fòse otorite yo ki konsène yo ak manm Konsèy administrasyon “Heart with Ayiti “a, ONG yo ameriken ki sipòte aktivite Michael Geilenfeld, pou fè limyè sou akizasyon yo repete eksplwatasyon seksyèl timoun yo.

Eske li rapòte ke plizyè pédophiles Avètisman la jistis pou abi sou timoun ayisyen yo pase yon bon moman ak Michael Geilenfeld. Se ka pou Michael Brewer, Thony, Phillip Morris-omoseksyèl marye ak yon jenn gason ayisyen nan Angletè ak John Duarte, yon prèt katolik kondane nan Kanada pou pédophilie an Ayiti.

Jan yon jan moun ka li gen otorizasyon administratif ak moral pou kontinye dirije, nan tout quiétude, 3 kay akèy pou timoun yo? Ki rezo kache dèyè Michael Geilenfeld?

Rezo CITADELLE (Ré.Cit.), 10 me 2011, 15 èdtan 49.

—————
“Piga dout janm yon ti kantite sitwayen volontè ak reflechi ka chanje nan mond lan. Anfèt, sa k ap pase tout tan sa”
Margaret Mead (1901-1978)


Sa a se yon atik mwen ekri jis apre retounen soti Ayiti nan mwa Oktòb 2011 nan

Tradui soti nan angle lè l sèvi avèkwww.translate.google.com
Traduit de l’anglais en utilisantwww.translate.google.com
Translated from English using www.translate.google.com

Sal Lafwa .. oswa .. Ki sa ki Jezi te gen menm sant ak?

Ayiti, byen, li pote moute imaj anpil nan lespri Ameriken nou an. Imaj nan soufrans. Imaj nan kras.Imaj nan lanmò. Imaj nan odè. Pandan ke vizite Ayiti ak kèk bon zanmi ki soti nan legliz mwen an, fòm sa yo ki lespri nou kreye anvizaje Ayiti sanble yo transfòme yo ak chanjman. Kras chanjman nan lafwa. Li santi chanjman nan diven an. Senp la vin mirak la.

Greg, Brad, Tim, Shannon, Tony, Bryan.

Nou vwayajè yo te ere reprezante legliz nou an nan vwayaj legliz nou an nan an Ayiti ankò ane sa a.Eske ou te mande nenpòt kesyon nan gwoup Ayiti legliz nou an nan ane pase a? Kisa ou te tande?Mwen panse ke ou tande istwa a transfòmasyon.Istwa a sipriz. Istwa komik sou Bookshelves ak brik konkrè ak timoun yo ke hollered ‘Lwanj pou Bondye’ nan sit la nan kè kontan ki senp. Istwa nan lespri ki sanble yo dwe tèlman difisil jwenn nan peyi sa a gwo nou. Oke, mwen panse ke si ou pase kèk tan nan konvèsasyon ak vwayajè ane sa a, ou pral jwenn ki gen fondasyon an de ane pase grandi, ak kè kontan nan ap kontinye fè menm bagay la.

Ayiti se yon kote ki difisil. Ou konnen. Tranbleman tè a. Kolera epidemi. Ki sa ki plis ka yon pèp ki kenbe. Men, nou te wè ak je nou yo – moun ki rete nan Ayiti kenbe. Yo fè plis pase kenbe. Yo sanble yo gen vivan .. Mwen vle di reyèlman .. vivan! Men, si ou jwenn nan relasyon ak sa yo zanmi, eksperyans la pral beni nou. Li se yon benediksyon difisil. Men, Gosh, li se yon benediksyon ke mwen pa janm te gen eksperyans renmen nan isit la nan Amerik la.

Vwayaj nou an te kòmanse nan Pòtoprens, Oktòb 1. Nou te ateri. Ayewopò la te sanble yo dwe anpil mwens chaotic pase ane pase. Senk nan nou te ane anvan an, epi nou nouvo vwayaje konpayon, Greg, awondi koupe yon gwoup sipèb nan vwayajè, misyonè, elèv k ap aprann, koute, epi, byen, ap-ERS. Padonnen m ‘, men mwen se yon sapien Homo entwisyon. Mwen kwè ke akonplisman nou an te pi gran sa, nou tout nou te ak moun yo ki te rankontre nou, nou te prezan ak moun yo ki te rankontre nou, epi nou kontinye relasyon nou ak kèk zanmi bèl bagay. Nou ap aprann yo ak vwazen nou yo.

Kòm nou te kondwi moute ti mòn yo nan Pòtoprens nan direksyon pou St a Jozèf, nou remake yon diferans sibtil, men gwo. Pifò nan debri a te disparèt. Li frape nou touswit. Men, yon bann bagay sa yo yo te menm bagay la. Lè bagay sa yo te repete benediksyon. Lè St a Jozèf louvri pòt yo nan nou, nou te akeyi avèk glas la òdinè frèt nan dlo. Kite m ‘di ou, li nan cho Ayiti imid, sa a se yon kado bèl bagay. Lè sa a, yo soti nan bon akolad gen tout pouvwa a nou an. Gen kèk rir. Ak wow !!!!! Gade tout ba a ranfòsman an asye. Ah, atansyon, etap sou ki fin vye granmoun 2 pa 10 tablo ak ou pral kapab pou li ale nan patyo la. Pye nou yo te devan yo nan levasyon nou an, epi nou tout nou imedyatman kouri al kache nan do a nan kay la kote nou te wè yon bilding istwa sis, kote pa gen anyen men debri te nan rezidans yon lane anvan. Nou moute sou echafodaj la an bwa ak nechèl sou teras anwo kay la kote chapèl a deyò yo pral. Chalè a te twopikal, men epin nou yo te frèt! Ki sa ki yon sit! Ki sa ki yon fondasyon solid kanpe sou lè nou te kanpe sou pousyè tè ak debri jis yon ti tan kout de sa. Li souri nan rezidan yo.Rir. Eseye kominike. Zepòl os. Li souri nan rezidan yo ak vizitè yo. Nou te tounen.

Nou chaje 50 bwat pwovizyon pou antre nan van nou an, epi nou te koupe tankou yon kat plis moute nan mòn yo ak zèl Fermathe of Hope. Aklè abitye a yo. Moun toupatou, vann atizay, vann manje, diskite, mache, pale. Gwo lapli yo te muddied wout la, pou nou te gen nan mache detire ki sot pase a kote Rit la nan wout la te siperyè axle van an.Mwen pa sonje ki nan timoun yo te wè nou premye; Mwen panse ke li te Steve. Steve se jenn ti kabrit la Lwanj pou Bondye; aparamman gwoup la ki te deplase nan jis apre nou fin kite refere yo bay Steve kòm ‘sou krak Jezi’. Ayiti se yon kote moun nan ekstrèm. Mwen pa si mwen renmen ak metafò a, men mwen di ou, Steve se eksplozif. Apre sa, li se enfeksyon. Li gaye plis nan Lespri Bondye a nan yon sèl “Lwanj pou Bondye” pase Baron fè nan yon prèch 20 minit! Timoun yo nan zèl of Hope – byen kò yo ak lespri nou fèm lame yon seri de kondisyon nou mete etikèt sou ‘enfim’; men osi lwen se Lespri Bondye a konsène, sa yo jan yo se pwofesè nou an. Yo ap viv nan moman an. Men, si ou so dwa nan ou se benyen nan yon kè kontan, pafwa alèz, monte. Epi ou resevwa santi a ke ou ap fè yon bagay ki reyèlman espesyal, jis pa yo te sa yo ak nouvo zanmi nan nou. Okenn nan nou pale kreyòl oswa franse, ak kèk nan rezidan yo nan zèl pale angle. Men, yon jan kanmenm, nou kominike, ak kondiktè a, se mwen menm konvenk, se Lespri Bondye a nan Bondye.

Nou te pase kat nwit nan zèl of Hope. Dimanch, nou vwayaje tounen nan St a Jozèf pou sèvis dimanch yo. Mwen imajine nou te santi tankou granparan mwen yo dwe te santi nan legliz nan ane 1920 yo ki nan sid la byen fon. Li nan cho.Sueur cho! Timoun yo plon sèvis la. Ameriken yo enkli ladan li. Mo nou yo tradui. Li amizan yo pran hymnal an kreyòl, koute rezidan yo chante yon ti jan, lè sa a sone nan ap eseye vlope lang ou otou sa yo son ki diferan kreyòl. Li nan vo vwayaj la senpleman ale nan sèvis sa a nan Dimanch.

Retounen moute sou mòn nan zèl nou te ale, apre manje midi nan yon restoran anpenpan. Wi, kamarad legliz ou trete tèt yo a abitye a yon fwa nan yon pandan y ap lè an Ayiti. E wi, nou bwè byè ak diven. Pa di zansèt Batis m ‘yo.

Lide m ‘se tout imaj nan zèl of Hope, chak danse MPCer, kenbe men, chante, drumming, chita, souri, lave rad, manje, adore, yo te avèk zanmi nou yo. Peterson – li mete-l yon kas lakwòs tout èdtan reveye; Josephine – yon briyan 10 ane fin vye granmoun ki moun ki ka konvès nan lang angle, davwa ke yo pran lang nan ki sòti nan tout vizitè yo; Raoul – pi ansyen an, silansyeu a, sassiest la, e mwen kwè, saj la ; Steve – li pral wòch nan mond ou a ak tanbou a ou epi fòse ou yo santi yo kè kontan ak hallelujahs l ‘, li amens; Sadraque – li gen yon souri ki ta genyen Helen nan Troy; Frank Ely – pa twò lwen dèyè Steve nan enèji, anvi yo dweavèk nou chak moman sa posib …… Se mwen menm pran plezi twòp ekri pyès sa a. Padonnen multitude mwen an mo.

Mèkredi nou vwayaje yon wout likidasyon Jakmèl ak Trinité House. Nou mouri sou do kay la. Ocean View. Cool lannwit lanmè briz. ¾ lalin. Manje kè nou deyò! Nou te santi yon ti jan nan soti plas nan Jakmèl. Nou te santi nou te nan chemen an. Lokal yo pa te ekipe pou vizitè. Men, nou mande yon rete nan Jakmèl pi bonè ete sa a, epi gen tout pouvwa a nou akomode nou. Mwen panse ke yo te konnen nou t ap santi nan chemen an. Men, gen tout pouvwa a nou onore dezi nou yo wè Trinité kay la.Nou bezwen retounen. Nou bezwen kreye koneksyon an isit la.

Finalman, nou woulib tounen atravè mòn yo nan Pòtoprens ak St a Jozèf pou nwit dènye nou an.Nou konn moute nan yon zòn tou pre episant lan nan tranbleman tè an. Kè m ‘lavabo jan mwen wè li nan je lide m’ lan. Rivyè sal nan dlo toupatou.Timoun k ap jwe nan li. Si lanfè te sou latè, li te dwe pwochen pòt kote sa a jis apre tranblemanntè a. Men, ou pa ka rete nan ki istwa yo. Ou gen rete nan Lespri Bondye a nan lavi yo. Gade, kote sa a sanble terib … men gade nan tout pèp la, ale nan magazen twotwa yo, k ap deplase blòk glas, rale yon gwo bin an bwa, ap tann pou wobinè tiyo (taksi), ale kote. Nan mitan an nan kote sa a terib kap … moun sa yo yo vivan .. reyèlman vivan!

Li nan Vandredi ak li lè yo ale lakay yo. Nou fatige.Nou pran sant, aw Gosh nou tout nou pran sant.Sèvi ak yon ti bebe siye. Gade tout salte ki vini sou mwen! Chita nan ayewopò an. Rilaks. Fè yon byè.Dang, mwen bliye fè nou chante chante Shirley Adair a li te bay m ‘anvan depa nou an. Mwen te fè li soti nan sou-pote m ‘, li di mesye yo nou gen nan omwen chante pati nan li. Shirley ap mande m ‘si nou te fè sa! Oke, yon gwoup ki soti Virginia te pwochen yo ban nou. Nou te pale ak yo. Se konsa, tou de tab nou an chante chante twa vèsè nan Men mwen menm, Seyè, ansanm, nan Port-au sal la ayewopò Prince, sou byè président. Mwen gen l ‘sou yon videyo si ou vle wè li!

Timoun yo nan kay St Jozèf la pou ti gason; timoun yo yo bat zèl of Hope; timoun yo nan Trinité House.Timoun yo ak anplwaye yo a te gen tout pouvwa a pitye nou an. Timoun sa yo delivre yon mesaj Bondye ak Kris la, transfòme kras nan konfyans nan Bondye, ak odè enkoni nan diven an. Yon jou lannwit, mwen mande “Ki sa Jezi te gen menm sant ak?” Nan tab la dine. Konpayon vwayaje mwen te panse kesyon mwen an te byen enpè.Men, lè sa a, nou rete nan kesyon an, sòt de tou dousman. Nou pa t ‘vini ak yon repons. Oke, nou tout nou jete kèk panse sou tab la dine.Natirèlman, kesyon an pa ka reponn.

Men, lè nou te an Ayiti, mwen santi mwen konfyans ke nou tout nou te konnen sa Jezi pran sant tankou, san yo pa gen pale yon mo ki defini. Nou pran sant Lespri Bondye a nan kè kontan ak renmen, Lespri Bondye a nan espwa ak konfyans.Nou pran sant li oke. Chak nan pwòp fason l ‘yo.Nou te resevwa batèm nan li. Zanmi nou yo nan Ayiti te anime sa a batèm. Lèfini, nou se vrèman beni genyen te yon pati nan li.

Reflechi sou li. Reflechi sou rantre nan nou sou vwayaj pwochen nou yo. Li nan renmen difisil.Difisil renmen. Men, sa ki pi enpòtan yo, priye pou frè ak sè nou nan Kay St Jozèf a pou ti gason, zèl of Hope, ak Trinité House. Mande Bondye gid yo, nan ankouraje yo, nan renmen yo, pran swen pou yo. Lè di Bondye mèsi pou timoun yo, pwofesè nou ak zanmi nou yo.

Robert Bryan Davis


12/1/2011 – 2153  -5 GMT

E. Benjamin Skinner
Senior Fellow
Schuster Institute for Investigative Journalism at Brandeis University

Author of:  A Crime So Monstrous: Face to Face With Modern Day Slavery

Ben,

I didn’t mean to infer that you thought Emile Millien’s claims could be bullshit.  I respect your right to your opinion. I have known your stance on this matter for quite some time, though you only stated it clearly in this email; you don’t see any evidence of sexual abuse, and you smell a rat in Millien’s, or rather the accusers’ direction.  I smell the rat in Geilenfeld direction. Or, I smell the rat in affiliations of Geilenfeld’s direction.  My diatribe was only an argument that the bullshit could be coming from Geilenfeld’s direction, rather than the accusers’ direction.  My attempt to persuade you.

Many stories I have been told point me in this direction.  Some examples.

You are familiar with Resurrection Dance Theatre I am sure.  I believe they have performed in these US states: AZ, CA, CO, DC, FL, GA, IA, IL, IN, MA, MD, NC, NY, OH, NE, SC, VA; perhaps more: They came thru Atlanta in April 2011.  Their center piece was of a young boy who shined shoes, and was physically abused by an adult.  This young boy was presented as an orphan, and St. Joseph’s swept him off the street.  We were told the theater / dance piece was rooted in the reality of this boy’s true experience.  God heard this young boy ringing his bell telling God, ‘I am here’.  It is a truly wonderful story and a wonderful piece of theatre.  Yet I have been told that this is a ruse.  The man playing the abusing customer is named Roland.  Roland is actually the father of the young boy that was supposedly an orphan.  I have been told by more than one source that Roland is Geilenfeld’s current lover.  I have been told that Geilenfeld has had several “girl friends” (as the boys at the orphanage allegedly call his boyfriends) over the years like Roland.  I have been told that a young man at the orphanage has a terrible problem with his rectum because of sexual abuse.  I have been told that one of the three signatories on a letter that is on http://www.dossiergeilenfeld.blogspot.com/ had HIV.  He wrote about Geilenfeld having abused him and others.  I have been told that this man had been getting medicine thru St. Josephs for HIV.  I have been told that when he signed his name to that letter, he stopped receiving his medicine.  I have been told that this man died.  I have been told that currently, there is a young man in hiding in Haiti, because he is afraid of Geilenfeld and what he and others at St. Joseph’s might do to him because he has been accused of helping another young man leave the orphanage community seeking safety.  I have been told that Geilenfeld is not the only person sexually abusing youth at the orphanage, but other young men are doing this too, according to Cyrus Sibert.  The names of people that I have heard that may be joining Geilenfeld in sexual abuse have been shocking to me.  One of those names is Bill Nathan.  I still find that hard to believe.   I have been told that young men drop by the orphanage collecting $200+, not having done any work for the money, perhaps hush money.  I have been told that Geilenfeld wasn’t at an IBSER hearing that supposedly exonerated him back in 1991 after the orphanage coup (not the Haitian coup of the early 90’s); he was in the U.S.A..  I have been told that when boys complained of sexual abuse in Boston at the hand of Geilenfeld, that Geilenfeld got other older youth, specifically Millien and Mark Louis, to make the boys go back to the radio station and recant their accusations.  I have been told by a journalist at the Windsor Star, who wrote about priest pedophile John Duarte for 4 years, that when he first started writing about John Duarte and his sexual abuse of children, that Geilenfeld’s name came up in this context at the very beginning of his work in Haiti.  This man told me that he was surprised that Geilenfeld was still in Haiti.  He thought he would have cut and run by now because “everyone knows that he is doing it”.

The stories continue.

I could not ignore them.

I had to change from ardent supporter, to highly suspicious.

This life is truly a miracle.  Many well-intentioned people see this situation with so many different perspectives.  Most of us seem pretty entrenched in our evaluation of this.  As I travel thru life, I travel back and forth on a spectrum of seeing man and woman kind as selfish and egoistic, only able to see the world from our own limited experience, to seeing a spectrum of tremendous and miraculous human possibility, where people can connect with each other and improve all of our lives.  This sex abuse scandal surrounding Geilenfeld takes me more to the opinion that we are all selfish beings; or rather, the fact that supporters and advocates differ so widely takes me to an icy evaluation of men and women’s ability to find Truth.  I include myself in this assessment, or perhaps current emotion.

I do find your belief puzzling though,  just as Millien puzzles you.  With your knowledge of modern slavery, I would think you would want an investigation, and that you would make sure it would happen, and would ask Geilenfeld to leave the orphanage while the investigation was proceeding.  Lack of evidence seems to be the nature of pedophilia.  It is shrouded in secrecy.  Yet, Geilenfeld has encountered…

 • Sexual abuse allegations in Boston, 1987;
 • sexual abuse allegations in Haiti and the US in 1990;
 • sexual abuse allegations in Detroit in 1995;
 • sexual abuse allegations in United Kingdom and Haiti in 1997;
 • sexual abuse allegations in Haiti, 1999;
 • sexual abuse allegations in Haiti and U.S, 2006-2007
 • sexual abuse allegations in early 2011 – men contacting Cyrus Sibert (not just Millien) and telling him of sexual abuse at St. Joseph’s;
 • Cyrus Sibert writing that 100s of people all over the globe have been affected by sexual abuse at St. Joseph’s.

(The list above taken from a letter dated June 1, 2011 addressed to Kenneth Merten, U.S. Ambassador to Haiti, CC’d to Rod Khatabbi, Special Agent, Department of Homeland Security, signed by Robert Hoatson, President, Road to Recovery, 862-368-2800, Paul Kellen, National Survivor Advocacy Coalition, 781-395-3628, Ruth Moore, Speak Truth to Power, 781-264-6519, Michael Sweatt, National Survivor Advocacy Coalition, 207-831-3791)

From my perspective, it seems that those who refuse to see the high possibility that sexual abuse is happening at St. Joseph’s are not unlike the graduate student that observed Sandusky in the shower with the young boy, who tells his father, who gets news to Coach Paterno, who tells the college president, who tells Sandusky to just get off the campus, in effect removing the physical act from the holy ground of Penn State.  Yet in the supporters of Geilenfeld case, the holy ground is the individual’s mind and stance in life, so the allegations are pushed off the individual’s holy ground and just ignored.
I spoke with a woman in Arizona several days ago.  She is a veteran of going to Haiti, and she used to visit and support Geilenfeld’s orphanage.  Yet she sensed something was wrong, and decided that she would no longer support him.  She engages with other groups now.  Ignore it, and it goes away.  Just get these allegations out of my mind, and I don’t have to deal with it.

A quote:

Child abusers don’t just “groom” the victims; they also “groom” the community for trust and respect.

Have a safe trip to Indonesia.

Robert Bryan Davis

btw, you mentioned in a previous email that Hearts With Haiti “agreed that a comprehensive investigation of the allegations should be carried out by the appropriate U.S. and Haitian authorities”.  Did Hearts With Haiti call for an investigation by ICE (did they contact US and Haitian authorities and request an investigation as Hearts Together For Haiti did – John Duarte’s non-profit support in Canada), or did they just agree that an investigation should be carried out?  There is a big difference.

 

 


 

12/1/2011 12:51:23 AM

E. Benjamin Skinner
Senior Fellow
Schuster Institute for Investigative Journalism at Brandeis University

Author of:  A Crime So Monstrous: Face to Face With Modern Day Slavery

Ben,

Thank you for your quick reply.

Btw, you mentioned in a previous email that Hearts With Haiti “agreed that a comprehensive investigation of the allegations should be carried out by the appropriate U.S. and Haitian authorities“.  Did Hearts With Haiti call for an investigation by ICE (did they contact US and Haitian authorities and request an investigation as Hearts Together For Haiti did – John Duarte’s non-profit support in Canada), or did they just agree that an investigation should be carried out?  There is a big difference.

I recommend you call Steve McDougall, chair of Board of Directors for Hearths Together For Haiti.  He and the board investigated John Duarte when allegations of sexual abuse came up.  I have talked with him.  I asked if he would be willing to talk to representatives from Hearts With Haiti or the Haitian Timoun Foundation and he said he would be willing to speak about their experience with sexual abuse committed by John Duarte, their beneficiary.

I do believe Paul Kendrick and Cyrus Sibert have asked for federal investigations on behalf of Millien and other alleged victims.  I am not sure Millien has asked for the investigation himself.  I believe Millien’s, and other alleged victims’ contact information have been given to ICE by Kendrick and / or others.

I agree with your thoughts regarding Millien.

Although, in looking at the Sandusky debacle, it seems people don’t take action regarding their experience of sexual abuse until they are pushed to it.    Apparently today, a 29 year old, “John Doe”, is filing suit against Sandusky, 2cnd Mile, and Penn State.  He spoke through his lawyer, saying he has never told a soul until recently.  Only when he heard the news break about Sandusky did he decide to come forward with his story.  Perhaps it has hurt too much.  Or, perhaps he has been too frightened.  According to his lawyer, Jeff Anderson, Sandusky threatened him and his family if he told about the sexual abuse.  He was also told that no one would believe him if he told.   I suppose that if you are groomed by an abuser, threatened by an abuser, told that no one will believe you by an abuser, over and over again, all when you are 6 to say 15 years old, it would be pretty tough to break those forged mental chains.    (http://www.startribune.com/local/134752038.html?page=all&prepage=1&c=y#continue)

I am told that the average age in America for sexual abuse victims to start speaking about this pain is in the late 30s or early 40s.  I don’t believe Millien has attained that age.  Or, he is just now reaching his mid-thirties.  Perhaps he is coming into his time where he can speak about his experience more publicly, perhaps in a legal context.  I hope he chooses to do so.  I hope ICE gets its bullshit shovel out as well.

“Data before bullshit” (quoting your email) is an effective mantra I imagine.

If Geilenfeld and / or others have been committing sexual abuse at St. Joseph’s, they would have groomed all of their victims to submit to their sexual desires; or rather, they might have filled their victims with plenty of bullshit starting when the victims were 5 or 6 years old.  Teaching their Pavlovian lesson to their victims so their dogs come running at their ringing bells, and cower at the thought of telling someone.  Not to mention the money that could be involved.  If sexual abuse has been happening at St. Joseph’s, then plenty of bullshit has been heaped on well-meaning financial supporters – $2 million from supporters of Hearts With Haiti alone in 2010.  If sexual abuse is happening at St. Joseph’s, plenty of bullshit has been heaped on 100’s, perhaps 1000’s of people that have visited the orphanages since the mid-1980s.   If sexual abuse is happening at St. Joseph’s, is raising $2 million + from naive supporters tantamount to fraud?  Now that’s some bullshit too.

If you or I were an orphan.  If you or I were Haitian.  If you or I had subsequently had a roof over our heads where before we were on the street or a slave.  If you or I had food, school, medicine.  If you or I were safe and off the streets.  If you or I were sexually abused in an orphanage in Haiti.  Would you or I be inclined to tell anyone?  I don’t think you or I would be strong enough to speak.  Most likely we would be back on the streets if we told.  And, most likely, you or I would recant our story for fear of being thrown out on the street.  This is probably the case in Haiti (Duarte, Perlitz, possibly Geilenfeld).  This is probably the case in “John Doe’s” case with Sandusky.

Victims of sexual abuse in the US have waited until their 30s and 40s to tell, and many, perhaps most of these victims did not live in as harsh conditions as the streets of Haiti.  So if these folks wait so long, I believe I can understand why an alleged victim like Millien has not pressed formal charges to date.  (“I can think of no honorable reason why he has not sought formal charges“- quoting your email).

If sexual abuse is happening at St. Josephs, the bullshit is deeper than a lot of shit you or I can imagine, and it will take a lot of patience and will to dig out from under it.  If patience and will are forsaken, then data is just plain dead.

R Bryan Davis

Twain certainly was full of bullshit.  But at least he was humorous!

I am full of long-winded bullshit.  I hope my long-winded shit is worth it!

– a quote from John Doe – Sandusky / 2cd Mile / Penn State civil law suit –

I never told anybody what he did to me over 100 times at all kinds of places, until the newspapers reported he had abused other kids, and the people at Penn State and 2cd Mile didn’t do the things they should have to.  I am hurting, and have been for a long time because of what happened, but feel now even more tormented that I have learned of so many other kids were abused after me.


11/11/2011 8:48:17 PM

Mr. Skinner:

Thank you for your communication.

Please forward to me your communication with the US federal official charged with investigating cases of American citizens accused of child sexual abuse abroad.  I would like to know the name of the agency you have reported this to, and the name of the person(s) who you are giving this information to.  Please include their mailing and or email address.  I would like to write them, directly, as well.  An investigation will not happen unless the government is encouraged by the people.  It takes more than one person.   Hopefully with the Penn State sex abuse debacle, your contact(s) will take this request to heart.

Do you plan to encourage Hearts With Haiti, the Haitian Timoun Foundation, and other supporters, to encourage a U.S. investigation?  I hope so.  These foundations seem to be turning the other cheek in a Joe Paterno sort of way.  The outcome of an investigation could only be positive in that it will do one of two things:  stop any sexual abuse that might be going on or wipe the slate clean so the orphanages can continue on a strong footing.

If someone, or some people, have to be removed as a result of an investigation, the communities that have been supporting these orphanages need to start thinking about next steps:  who will lead, etc.

Again, thank you for responding.

Robert Bryan Davis
Atlanta, GA


I understand your sentiment about the internet not being the appropriate forum.  Yet I must disagree.  That is tantamount to saying a book is not the proper forum to discuss modern slavery, only sworn depositions or a court of law.  Sexual abuse and slavery seem to be similarly heinous crimes. If books and the internet were not the proper forum, no one would ever learn of modern slavery in the same way you have drawn attention to it.  I listened to your NPR interview via the internet, two years after the interview took place.  Perhaps your book, your correspondence on the internet, the entries you post on a blog…regarding modern slavery will prompt law enforcement into action regarding slavery in this hemisphere.  Perhaps the same with sexual abuse in Haiti.  As you know, it is a wide spread problem, according to the Haitian press I have read on the internet.

Sexual abuse, by its very nature, is secretive, difficult to flush out, people protect the perpetrator, either unconsciously because of the perpetrator’s super-star status, or knowingly, because they know they will lose a roof over their head, lose their food, lose their A.I.D.s medicine….if they talk.  Hearts Together For Haiti, the foundation that supported John Duarte in Labadie, received an anonymous internet email about sexual abuse perpetrated by Duarte; this prompted them to investigate.  Apparently whoever sent that email was too scared to speak to a person about their experience.   The allegations turned out to be true.  Without the internet, people in the US would not have been able to read Haitian journalist Cyrus Sibert, who apparently was instrumental in bringing Doug Perlitz to justice, or been able to read Don Lajoie of the Windsor Star, who wrote extensively about John Duarte.  I would imagine email was used to report sexual abuse at St. Joseph’s to Cyrus Sibert.  According to an article by Sibert, young men began contacting Sibert about sexual abuse allegedly occurring at St. Joseph’s  after the news of Doug Perlitz arrest and conviction went public.  The internet has allowed people to become aware of the possibility of sexual abuse at St. Joseph’s.  Perhaps internet discussions such as these will prompt law enforcement to take a look.


11/10/2011 10:05:37 PM

 

ABC News

77 West 66th Street

New York, NY 10023

Dear Sir / Madam:

Dan Harris of ABC News wrote an article entitled “Haitian Man Who Rescues Boys in Trouble Rescued From Haiti’s Devastation” on January 17, 2010.  The story was about a man Bill Nathan, whom I have met and spent some time with.

Mr. Nathan works at St. Joseph’s Home for Boys, located in Port au Prince, Haiti.  Mike Geilenfeld founded the orphanage in 1985. Mike Geilenfeld is still the Executive Director of St. Joseph’s Home for Boys.   I have visited the orphanage twice – October 2010, and October 2011.  When I returned recently, I found the following posted on the internet:

Haiti – Pedophil : One more testimony of Michael Geilenfeld’s victims.

There have been sexual abuse allegations going back to the 1980s regarding Mike Geilenfeld at St. Joseph’s Home for Boys.    Yet the allegations are always explained away, and nothing has been done.  I don’t know if these allegations are true or not, yet none of the foundations supporting Mr. Geilenfeld are willing to start an investigation.  He is doing too much ‘good’ in their eyes; how could he be sexually abusing the children.  However, two or three men have recently been convicted of sexual abuse in Haiti.  John Duarte was looked upon as somewhat messianic by his followers.  Yet he was abusing children. As was Doug Perlitz in Cape Haïtien.  I fear Mr. Geilenfeld might be doing the same.

I urge you to speak with Don Lajoie of the Windsor Star (Canada).  He wrote extensively about John Duarte in Canada.  I have spoken with him; he said he heard about Geilenfeld as soon as he started writing about Duarte.

I have corresponded with a lot of people, read a lot of articles regarding Mike Geilenfeld’s possible sexual abuse.  It seems that sexual abuse is a horrible problem in Haiti.  People are so bad off, that if they are fed, or housed, or schooled, they put up with sexual abuse, so they can survive.

This is not right.  I fear this is going on all over the world.  Well-meaning people give millions of dollars to help people all around the globe.  Yet there may be a lot of ‘humanitarians’ who collect this money, help people, but sexually abuse the vulnerable for their own pleasure / sickness.

I urge ABC News to do a series on this problem.  John Duarte was literally a little lower than a messiah in Labadie, Haiti.  He brought medicine, built schools, was a doctor, judge, mayor, priest, confidant, sheriff, …. all wrapped up into one.  He brought millions of dollars over the years into the economy in Labadie.  But he was a sex offender.  No amount of saintliness can make up for abusing a child.  This must be stopped.

Mr. Harris wrote about Ben Skinner, who wrote about modern slavery several years ago.  He met Bill Nathan in Haiti, and he is a supporter of Saint Joseph’s.  Like others who have become intimate with St. Joseph’s home for boys, I believe he refuses to entertain the thought that Mike Geilenfeld could be abusing children.  Hearts with Haiti and the Haitian Timoun Foundation refuse to believe that Mike Geilenfeld could be abusing children.  Father John Unni, Priest at St. Cecelia’s in Boston, Ma, resigned from the Hearts With Haiti board because they refused to investigate Mr. Geilenfeld.   St. Joseph’s says these allegations are produced by satan, and amounts to spiritual warfare.  They also claim that all allegations of sexual abuse made by the children are false; that the children are transferring their experience of sexual abuse before they got to the orphanage to a safe person in Mike Geilenfeld.  St. Joseph’s also claims that the children are manipulating well-meaning people so they can leave Haiti and go to the United States.   I believe Geilenfeld’s supporters are well-meaning people, but if these allegations are true, they are blinded by the ‘good works’ that are being done in Haiti.

Please look into this.  See my correspondence with Ben Skinner below.  Additionally, I will send you some more documentation in another email, as the document is too large to fit with this email.

Thank you.

R Bryan Davis
Atlanta, GA


11/10/2011 5:40:57 PM

Dear Mr. Skinner:

I hope you have had a good trip; your associate, Ms. Elsner, tells me you were to be back at Brandeis approximately a week from 11/3.

Please do read my communication.  I would appreciate your response.  I do encourage you not to simply stay silent in response to my inquiry.

I continued to be amazed at people’s refusal to acknowledge the smallest possibility that these sexual abuse allegations could be true.  The common response seems to be

This is impossible.  There is so much good being done at the St. Joseph Family of orphanages.  How could sexual abuse of children exist at such a place?

We just saw such a case again.  A man in his 60s at Penn State University has just been charged with sexually abusing children for 10 years at least; probably more.  I believe today, this same man is being accused of pimping these children to rich donors.  This man has a successful foundation that helps young people.  Apparently millions of dollars have been raised and that money is helping youth.  That foundation also gave Sandusky access to youth whenever he wanted it.  Sandusky was observed assaulting a pre teen in a shower over 10 years ago.  But they found a way to cover it up.

Madden: Sandusky a State secret
Penn State Scandal: Rumor Claims Sandusky “Pimped Out” Boys to Rich Donors

Please don’t contribute to covering up these sexual abuse allegations.  Don’t turn a blind eye.  Use your journalist eye, not your emotional eye.  Talk to Mr. Lajoie of the Windsor Star in Canada.  Call up Hearts Together For Haiti board members.   No one knows the truth here.  But there is one outstanding truth.  Boys that have been a part of the St. Joseph’s family have been complaining since 1985 about sexual abuse occurring at St. Josephs.  This is not satan.  This is not the devil.  What is satan is ignoring these repeated allegations and not calling for a thorough and documented investigation by US and Hatian authorities.  There is too much at stake.

R Bryan Davis

—————————————————


11/3/2011 2:48:58 PM

Hi Ms. Elsner, Mr. Skinner,

I imagine Mr. Skinner is very familiar with the allegations.  I understand he is part of the St. Joseph’s family in that he has been visiting quite often.  These allegations have disturbed me deeply, because of the experience I had while in Haiti.  The missions have accomplished great things.  But no matter how great the accomplishment, nothing can justify sexually abusing children.  If this is happening, perpetrated by whomever, it must be stopped.

As I wrote to Mr. Skinner earlier, I want these allegations to be untrue.  However, to be sure they are untrue, an investigation, I believe, is necessary.  The waters are too murky.  For instance, I have been told from more than one source (Canadian journalist, child advocates) that there is no regular orphanage inspection regimen in Haiti.  One person told me that they know of an orphanage that has not been inspected in 20 years.  I found a document on the internet that claimed the child agency in Haiti has enough funding to investigate 6 sexual abuse allegations a year.  That is not a lot of capacity.  I have not seen a government produced document from the IBSER that documents a hearing regarding the events in 1990, centered on the event called the ‘coup’.  This hearing, it is claimed, exonerated Mike.  However, there have been accusations later than 1990 regarding events occurring after 1990.  Even if exonerated by a hearing in 1990, this hearing does not cover allegations about events that occurred after 1990.

This is a messy situation.  Thus, I am advocating for a criminal investigation by joint Haitian / American effort.  I believe the American officials must be involved because an American may possibly be involved.  Plus, it is well documented that Haitians overlook humanitarian efforts that may involve sexual abuse.  As in the case of Perlitz or Duarte, they brought so much good to their communities, each for 10 years or more.  People were fed, obtained medicine, housing, education…… But both were sexually abusing children in Haiti.  I am not sure if Perlitz has been convicted, but I know Duarte has.  So I can say with surety that Duarte was committing this crime; he confessed to it (Windsor Star).

As I write below, perhaps someone, or some other persons in the St. Joseph’s community, other than M Geilenfeld, could be committing these crimes.  Only an investigation will shed light on this.

I had the opportunity to speak with Father Unni.  He told me he is in no way accusatory of MG.  He loves MG.  As I think a lot of people do, obviously.  As well as I can, I love MG.  However, if he has the sickness of committing sexual abuse, this needs to be found out and stopped.  The truth is not known yet.  In order for these great things that have been accomplished to continue into the future without blemish, these repeated allegations of sexual abuse need to be investigated so whoever might be perpetrating sexual abuse at the St. Joseph community can be found out and removed.

I have copied Mr. Skinner on this email.  I pray that God embrace all people involved – the children, adults that may possibly be committing sexual abuse, supporters throughout North America and beyond, people making allegations of sexual abuse against M Geilenfeld, child advocates that tend to berate people that won’t listen to them, advocates that use more even language….everyone.  There can be redemption in all this.  I believe it.

When I ponder these allegations, I think about what is evil?  Duarte was doing so much good, yet he was using his position of power, especially over young people, to sexually abuse children.  No one knows for sure if Mike Geilenfeld has done this, except for Mike and possibly the children that have incurred sexual abuse.  It seems that evil could be when so much good is being done, but behind it is something like sexual abuse.  But I think there is a greater evil.  That greater evil is when the adult community does not listen to the children, whether grown to adulthood, or still in their youth.  When they are ignored, healing for these children is cut off, and the possibility for redemption for the perpetrator is cut off, and the veil gets even darker.

Thank you for replying.

R Bryan Davis


Subject: Benjamin Skinner – St. Joseph’s Home for Boys – Allegations of Sexual Abuse – A Crime So Monstrous

11/1/2011 11:29:22 PM  -5 GMT

E. Benjamin Skinner
Senior Fellow
Schuster Institute for Investigative Journalism at Brandeis University

Author of:  A Crime So Monstrous: Face to Face With Modern Day Slavery

Hi Mr. Skinner,

I have learned that you are not concerned about the sexual abuse allegations against Mike Geilenfeld.  I took another look at the donor report from Hearts With Haiti and see that you are pictured in the document.

I want these allegations to be untrue.  Can you return this email, and help me towards this end?  The two main reasons the official St. Joseph’s response document asserts seem thin to me (dated June 15, 2011):

We believe the new charges against Michael and the St. Joseph Family are based on two things. First of all, the St. Joseph Family has always had its share of detractors. People, for whatever reasons of their own, who questioned the integrity of the mission and of the people responsible for creating and leading the St. Joseph Family. We don’t know why they cannot see the good being done by the St. Joseph Family or why they seek to destroy the St. Joseph Family, but we accept that they exist and will look for any excuse to start rumors or make trouble where they can. We believe such actions by those detractors are instigated by the devil and creates a spiritual warfare. We pray for our detractors that God will change their hearts, and we pray for our supporters that they are protected from embracing such negativity.

The second reason that the charges of abuse come about is based on the history of the population that the St. Joseph Family serves. The St. Joseph Family is made up primarily of children who spent part of their childhoods on the street and/or children who were child slaves. In those situations they had to lie and manipulate in order to survive. These tactics and habits, ingrained in their very beings, are hard to break, even after years in the supportive environment of the St. Joseph Family, and even as they matured into adulthood. They know simply making charges of abuse will get them attention and help them manipulate otherwise well-meaning people to giving them what they want — whether it be money, power, the ability to live in the United States, or something else…….

The St. Joseph Family also recognizes that when children with a history of abuse find themselves in a safe place, they often are finally able to acknowledge internally and externally their past abuse, however how that takes place is often not in truthful and accurate ways. Children with histories of abuse often accuse people in their lives they feel safe with of abuse, abuse that was actually committed by others, because that is the only way they feel safe acknowledging their past experiences. The unfortunate thing is that because of their circumstances prior to joining the St. Joseph Family, many of the children did, in fact, experience abuse, so their stories are horrific and detailed and sound credible. However, the details of who the true abusers were and the specific circumstances of abuse are not accurate, but changed to suit their accusations.

The first reason: detractors who can’t see the good that is being done, their actions being instigated by the devil.  The devil is a spirit.  We cannot talk with the devil.  It is too easy an explanation.  John Duarte, ‘there was something messianic about the man’.  From what I have read, Duarte probably out did Mike in the good things he created for the people of Cite Soleil and Labadie.  However, he was recently convicted of sexually abusing minors in a court of law in Canada.  He confessed to having sexually abused young people.  He did so much good.  He was priest, doctor, judge, mayor, friend, job creator, established schools, and brought much needed medicine….  He did many amazing things.  Yet he was sick and sexually abused children.  No one can deny he did great things for the Haitian Community he was involved in.  But it is not acceptable to sexually abuse children, no matter what you are doing for the world.

The second reason: the children are lying, manipulating, and transferring their allegations of sexual abuse and blaming a safe person, Mike Geilenfeld.  Haiti is a different culture, of course.  But the research here in the United States indicates that this transference of blame rarely happens.  It happens in cases involving custody battle, yet that is not the case here.  Is there research in Haiti that has found the opposite of studies in the US?

Darkness to Light (http://www.d2l.org), in their publication 7 Steps to Protecting Our Children says:

Please note that child abuse allegations against Geilenfeld are documented as early as 1987 in Boston; 1990 in Haiti and the U.S.; 1995 in Detroit; 1997 in UK and Haiti; 1999 in Haiti; 2006-2007 in Haiti and U.S

Robert Hoatson, President, Road to Recovery, 862-368-2800
Paul Kellen, National Survivor Advocacy Coalition, 781-395-3628
Ruth Moore, Speak Truth to Power, 781-264-6519
Michael Sweatt, National Survivor Advocacy Coalition, 207-831-3791

The above people wrote the US Embassy in Haiti recently asserting documented sexual abuse allegations going back to 1987.

The children keep telling this story.  According to Marc K Louis, children asserted sexual abuse at the hand of Mike Geilenfeld in Boston, and Mike came to him and Emile Millien for help, and Marc asserts they lied on Mike’s behalf, and directed the children to go on the radio the next day and say they were lying.   Can these testimonies be ignored?

Hearts With Haiti discounts all sexual abuse allegations: “Hearts with Haiti knows of no credible allegations that have been brought forward against Michael Geilenfeld.”

I can accept this assertion.  Perhaps Hearts with Haiti is correct.   Suppose the children are transferring their allegations of sexual abuse to Mike Geilenfeld, their safe person.  Then the question must be asked:  is someone else perpetrating sexual abuse of young children in the St. Joseph family.  We as adults owe these children an investigation of their complaints.  Maybe someone else in the community is doing this.  If so, this will only be found out if an investigation is launched.

I believe you are close to Bill Nathan.  I saw a picture of you and him in hospital, I imagine in the States.  Did you help make his visit to hospital in the US possible?  Wow, what a story that is.

Your being so close to the St. Joseph’s community, these allegations have to be even tougher for you to take into your ear.  To act on these allegations would probably be the toughest thing you might have ever done.   I do urge you to take a chance though.  Perhaps a joint Haitian / American criminal investigation will bring out someone in the community other than Geilenfeld that is perpetrating sexual abuse.  No one will know until steps are taken.  I think that the only way knowledge will be obtained is if someone close to the community urges an investigation.  Whoever might be perpetrating sexual abuse must be prohibited from intimidating those that are alleging this offense.  I would fear being thrown back on the street if I were one of these children.  I imagine it is an easy task to intimidate any orphan, no matter what country, into not telling about sexual abuse; they could quickly be thrown back out onto the street.  Although, there seem to be plenty of adults that have graduated from St. Josephs.  Apparently there are more than a few that live in the United States, perhaps in other countries.  All of these people could be questioned.  Foreigners like me cannot do it.  I have only been there twice.  Yet if someone in the family is strong enough to take the chance, knowledge might be obtained.  And the children will be protected.

Don Lajoie, a journalist in Windsor, Ontario and I spoke several days ago.  He said this problem has been going on for years in Haiti, long before the earthquake in 2010.  Duarte and Perlitz apparently were committing this crime as far back as the early 90s and late 80s.  If this is going on at St. Josephs, it is time to stop it.

I think of your NPR interview on March 11, 2008, regarding your book – “A Crime So Monstrous: Face-to-Face with Modern-Day Slavery”.  You spoke of a negotiation you conducted in Haiti where you would have been able to buy a human being for $50.  You ended the interview with these words:

It’s one thing when you’re planning an effort like this, a project like this to say this is a work of journalism – I’m not going to interfere with my subjects.  It’s another thing when you actually see in an underground brothel in Bucharest, a young woman who has the visible affect of down syndrome, who you know is being raped several times a day, and when this girl is offered to me in trade for a used car and when I walk away from that. That’s not an easy thing to do.  And to be honest it stays with me.

It seems the children at St. Joseph’s continue to allege sexual abuse at the hands of Mike Geilenfeld, or another, or others.  If St. Joseph’s response letter is correct, perhaps they are all transferring their experience to their safe person, Mike Geilenfeld, but what if they are transferring the experience from someone else that is in the St. Joseph’s community.  Can we walk away from that?  Can we walk away from allegations of Sexual Abuse – “A Crime So Monstrous – That’s not an easy thing to do?”  If every adult ignores these warning signs, walks away from them, and sexual abuse is occurring within the St. Joseph’s orphanages, some child may be being raped several times a day, just like the young girl in the underground brothel in Bucharest cited in your NPR interview.  And again you might find yourself saying “And to be honest, it stays with me.”

Robert Bryan Davis
Atlanta, GA  USA

Barbara Dorris: You are Not Alone


Barbara Dorris: You are Not Alone

 


10/31/2011 2:27:17 PM +4 GMT

E. Benjamin Skinner
Senior Fellow
Schuster Institute for Investigative Journalism at Brandeis University

Mr. Skinner:

I just listened to NPR coverage of your book “A Crime So Monstrous”.  I found an excerpt in your book where you told the story of Bill Nathan and how he survived a terrible fall during the 2010 Haiti earthquake.  You were very complimentary of St. Josephs in the small excerpt I read.

I have recently returned from Haiti and a visit to St. Josephs Home for Boys, Wings of Hope, and Trinity House.  I traveled with a group that visited for a week in October of 2010 as well.  When we returned this year, I found disturbing allegations of sexual abuse against Michael Geilenfeld.  Your book has come up in my searches as well.  I did not, nor did any of my traveling companions,  see any indication that sexual abuse was occurring at these orphanages.  It was a shock to see this posting on the internet (http://www.dossiergeilenfeld.blogspot.com/).

I have called and emailed many people on both sides of this – Hearts with Haiti and Haitian Timoun Foundation refuse to believe these allegations while child advocates choose to take the allegations very seriously.  The St. Joseph’s Family has categorically denied the allegations.   Hearts With Haiti Foundation (located in North Carolina, USA) raised $500,000 in 2007, $250,000 in 2008, $400,000 in 2009, and $2 million in 2010 (see this report ).   St. Joseph’s has a $6 million capital campaign underway to rebuild two orphanages (St. Joseph’s Home for Boys and Wings of Hope).  Does it cost this much in Haiti to re-build two orphanages and to operate three?

After numerous conversations, whether by phone or email, I have been converted from a staunch advocate of Mike Geilenfeld into a person that is very concerned.  I believe Mike Geilenfeld and the St. Joseph’s orphanages need to be thoroughly investigated.

Are you familiar with these allegations?  Have you investigated them from a journalist’s perspective?  I just got off the phone with journalist, Don Lajoie of the Windsor (Canada) Star (519-255-6877).  Mr. Lojoie wrote extensively about John Duarte.  Lajoie began his work 4 years ago.  Fr. Duarte was just convicted of child molestation in Haiti.  ‘There was something messianic in the man…’ according to Lajoie.  Apparently he improved the lives of countless people in Haiti in the village of Labadie; however, for over 10 years, he sexually abused children.  Duarte created

‘exposure tours’.   He would bring dozens of volunteers at a time to experience Haiti, in all its panoramic beauty and despair.  The experience would change their lives.  Many became disciples, spreading the word, showing their photos, encouraging others to get involved.

Fallen Angels: Beloved Missionary build aid dynasty
by Don Lajoie
The Windsor Star, December 16, 2009.

These ‘exposure tours’ sound very similar to what goes on at St. Joseph’s.  Church groups from all over the US and Canada visit St. Joseph’s and they return home changed.  And you leave sensing that this whole experience is a pure miracle.  And it is.  Geilenfeld has done so much for people in Haiti, starting schools, bakeries, coffee business, three orphanages, gosh knows what else.  From my reading, John Duarte ‘out-did’ Mike Geilenfeld in accomplishing similar projects.  However, in Duarte’s case, he was also sexually abusing children the entire time.  Might Geilenfeld be doing the same?

Mr. Lajoie told me I am not the first person to contact him about Geilenfeld.  He said that when he started writing about John Duarte 4 years ago, Geilenfeld’s name came up at the beginning.  He was surprised Geilenfeld was still in Haiti because a lot of people are aware of the sexual abuse allegations.

In December of 1990, John Duarte signed a letter defending Mike Geilenfeld of sexual abuse allegations.  I believe the two men know each other as far back as Duarte’s seminary days in Canada.  Cyrus Sibert, a Journalists in Haiti has written about Mike Geilenfeld.  Apparently, Sibert covered the Doug Perlitz case, another missionary convicted of committing sexual abuse in Haiti.  As news of Perlitz spread, Sibert started to receive complaints from people that alleged they had been sexually abused by Michael Geilenfeld.  Mr. Sibert claims “The number of victims is in the hundreds.  In 28 years, there are many who claim to have experienced the onslaught of Geilenfeld.  On a trip survey in Port-au-Prince, Citadel Network met about a dozen adults, older children of St. Joseph Home for Boys.  The stories are the same: Geilenfeld stroked the neck, face, abdomen, buttocks, he was pressed against his erect penis, and finally the less violent or the most naive, were sodomized.  Sometimes he uses Haitian bisexual pedophiles and especially members of his staff, for the first attacks on children recently arrived.”  (Translated by http://translate.google.com/).

These allegations have disturbed me greatly.  I would welcome your thoughts on these matters.  I have a lot of documentation in PDF format if you are interested in reading the material.  It will save you the time of searching for the material on the internet.  I hope I hear from you.

Respectfully,

Robert Bryan Davis
Atlanta, GA


Translated from French by http://www.translate.google.com

By Cyrus Sibert, Cap-Haitien, Haiti.
Remembrance Radio FM, 106.1: souvenirfm @ yahoo. en

The Ré.Cit. Network (Citadel): www.reseaucitadelle.blogspot.com

There are in Port-au-Prince and Jacmel three (3) homes for children who are three (3) homes for sexual exploitation. According to several young people who attended these schools, three (3) “St. Joseph Homes for Children” together large numbers of street children from the Visitor Centre Carrefour, the slums of the capital and cities the province. They are led by Michael Geilenfeld, a religious shady past who is accused of sexual abuse of children in need in Haiti.

His tactic is known. It accustoms children to physical touching ranging from simple caresses members, parts of the trunk, buttocks, anal sodomy. His vicious dog called Micky was his favored weapon to intimidate his victims.Several former St. Joseph’s Home For Boys report being bitten by the dog on the order of Geilenfeld.

Practices of sexual abuse and exploitation that led to several protests in 1983, 1991, and 2005. Young dancers shelters St. Joseph, traveling to the United States, made statements in the American press denouncing sexual abuse by Michael Geilenfeld. The victims were to file a formal complaint at the American Consulate in Port-au-Prince, against their tormentors. They indexed Geilenfeld Michael. Ms. Dejean of Iberia was informed on 4 occasions, according to his testimony.

Geilenfeld was brought before the Haitian justice, his accusers criticize its influence on judges, great lawyers of Port-au-Prince, police, and the height on the officers of the U.S. Embassy in Port-au -Prince.

However, American missionaries who worked in various Welcome Centers St. Joseph of Haiti reported incriminating facts along the lines of the testimony of the victims. Kolhaas Mary Finch and Mitchell are two Americans who had the courage to put their evidence on paper by a notary American in January 1991. (Read all the documents at: http://www.dossiergeilenfeld.blogspot.com/)

The number of victims is in the hundreds. In 28 years, there are many who claim to have experienced the onslaught of Geilenfeld. On a trip survey in Port-au-Prince, Citadel Network met about a dozen adults, older children of St. Joseph Home for Boys. The stories are the same: their Geilenfeld stroked the neck, face, abdomen, buttocks, he was pressed against his erect penis, and finally the less violent or the most naive, were sodomized. Sometimes he uses Haitian bisexual pedophiles and especially members of his staff, for the first attacks on children recently arrived.

Geilenfeld victims are spread all over the world: USA, Europe, South America and Haiti. After several attempts to stop this powerful man, they lose confidence in the fight and see them untouchable executioner a man above the law, through the power of money. Young people encountered on the file have not ceased to repeat the famous saying of Madame Dejean “lajan fe dog.”

Several died in disturbing conditions, while others have attempted suicide, the vast majority took refuge in the silence of impotence.

However, with the announcement of the conviction of Douglas Perlitz in Connecticut December 21, 2010, these young people marked by abuse in the St. Joseph House regain confidence. They contacted us to help revive the campaign for justice.

With this in mind we asked the most determined and launched with the help of American friends, a journalistic investigation and advocacy in order to force authorities and members of the Board of Directors’ Hearts with Haiti, “the American NGO that supports the activities of Michael Geilenfeld, to shed light on the repeated accusations of sexual exploitation of children.

Is it necessary to point out that many pedophiles from justice for abuses of Haitian children have had a good time with Michael Geilenfeld. This is the case for Michael Brewer, Thony, Phillip Morris-homosexual married to a young Haitian boy in England and John Duarte, a Catholic priest convicted of pedophilia in Canada in Haiti.

How such a man can have permission to continue administrative and moral leadership, in peace, three homes for children? Which network is behind Michael Geilenfeld?

CITADEL NETWORK (Ré.Cit.), May 10, 2011, 3:49 p.m..
—————
“Never doubt that a small number of volunteers and thoughtful citizens can change the world. In fact, it’s always so”
Margaret Mead (1901-1978)

 


This is an article I wrote just after returning from Haiti in October of 2011

Filthy Faith .. or .. What Did Jesus Smell Like?

Haiti, well, it brings up many images in our American minds. Images of suffering. Images of filth. Images of death. Images of smells. While visiting Haiti with some good friends from my church, these forms that our minds create to envision Haiti seem to morph and change. Filth changes to faith. Smells change to the divine. The simple becomes the miraculous.

Greg, Brad, Tim, Shannon, Tony, Bryan.

We travelers were fortunate to represent our church in our church’s journey to Haiti again this year. Did you ask any questions of our church’s Haiti group last year? What did you hear? I think you heard stories of transformation. Stories of surprise. Funny stories about bookshelves and concrete bricks and children that hollered ‘hallelujah’ at the site of simple joy. Stories of spirit that seem to be so hard to find in this great land of ours. Well, I think if you spend some time in conversation with this year’s travelers, you will find that the foundation of last year has grown, and the joy continues to do the same.

Haiti is a tough place. You know that. The earthquake. Cholera outbreaks. What more can a people endure. But we have seen with our eyes – the people of Haiti endure. They do more than endure. They seem to be alive .. I mean really .. alive! And if you get into relationship with these friends, the experience will bless you. It is a hard blessing. But gosh, it is a blessing that I have never experienced the likes of here in America.

Our journey began in Port au Prince, October 1. We landed. The airport seemed to be much less chaotic than last year. Five of us had been the previous year, and our new traveling companion, Greg, rounded off a superb group of travelers, missionaries, learners, listeners, and, well, be-ers. Forgive me, but I am an intuitive homo sapien. I believe our greatest accomplishment was that, we were with the people we met, we were present with the people we met, and we continued our relationship with some wonderful friends. We are learning to BE with our neighbors.

As we drove up the hills of Port au Prince towards St. Joseph’s, we noticed a subtle, but big difference. Most of the rubble had disappeared. It hit us right away. But a lot of things were the same. And these things were repeated blessings. When St. Joseph’s opened their door to us, we were greeted with the customary cold glass of water. Let me tell you, in Hot Humid Haiti, this is a wonderful gift. Then the hugs from our hosts. Some laughter. And wow!!!!! Look at all the steel reinforcement bar. Ah, careful, step on that old 2 by 10 board and you’ll be able to get to the patio. Our feet were ahead of our manners, and we all immediately fled to the back of the house where we saw a six story building, where nothing but rubble was in residence a year before. We climbed the wooden scaffolding and ladders to the roof where the outdoor chapel will be. The heat was tropical, but our spines were chilled! What a site! What a solid foundation to stand on when we had stood on dirt and rubble just a short time ago. Smiles of the residents. Laughter. Trying to communicate. Shoulder shrugs. Smiles of residents and visitors. We were back.

We loaded 50 boxes of supplies into our van, and we were off like a flash further up into the hills to Fermathe and Wings of Hope. Familiar sights. People everywhere, selling art, selling food, chatting, walking, talking. The rains had muddied the road so we had to walk the last stretch where the rut in the road was superior to the van’s axle. I don’t remember which of the children saw us first; I think it was Steve. Steve is the hallelujah kid; apparently the group that moved in just after we left referred to Steve as ‘Jesus on crack’. Haiti is a place of extremes. I’m not sure I like the metaphor, but I tell you, Steve is explosive. And he is infectious. He spreads more of the Spirit of God in one “hallelujah” than Baron does in a 20 minute sermon! The children at Wings of Hope – well their bodies and minds host a variety of conditions we label ‘disabled’; but as far as the spirit is concerned, these folks are our teachers. They live in the moment. And if you jump right in you are immersed in a joyful, sometimes uncomfortable, ride. And you get the feeling that you are doing something really special, just by being with these new friends of ours. None of us speak Creole or French, and few of the residents of Wings speak English. But somehow, we communicate, and the conductor, I am convinced, is the spirit of God.

We spent four nights at Wings of Hope. Sunday, we traveled back to St. Joseph’s for their Sunday service. I imagine we felt like my grandparents must have felt at church in the 1920s in the deep south. It’s hot. Sweaty Hot! The children lead the service. The Americans are included. Our words are translated. It’s fun to take the Creole hymnal, listen to the residents sing a bit, then chime in trying to wrap your tongue around these different Creole sounds. It’s worth the trip to simply attend this Sunday service.

Back up the mountain to Wings we went, after lunch at a fancy restaurant. Yes, your church comrades do treat themselves to the familiar once in a while when in Haiti. And yes, we do drink beer and wine. Don’t tell my Baptist ancestors.

My mind is full of images from Wings of Hope, each MPCer dancing, holding hands, singing, drumming, sitting, smiling, washing clothes, feeding, worshiping, being with our friends. Peterson – he wears a lacrosse helmet all waking hours; Josephine – a brilliant 10 year old who can converse in English, picking up the language from all the visitors; Raoul – the oldest, the quietest, the sassiest, and I believe, the wisest; Steve – he will rock your world with the drum and force you to feel joy with his hallelujahs and amens; Sadraque – he has a smile that would win Helen of Troy; Frank Ely – not too far behind Steve in energy, eager to be with us every possible moment…… I am having too much fun writing this piece. Forgive my plethora of words.

Wednesday we traveled a winding road to Jacmel and Trinity House. We slept on the roof. Ocean view. Cool night ocean breeze. ¾ moon. Eat your hearts out! We felt a bit out of place in Jacmel. We felt we were in the way. The facilities weren’t outfitted for visitors. Yet we requested a stay in Jacmel earlier this summer, and our hosts accommodated us. I think they knew we would feel in the way. Yet our hosts honored our desire to see Trinity house. We need to return. We need create the connection here.

Finally, we ride back across the mountains to Port au Prince and St. Joseph’s for our last night. We rode thru an area close to the epicenter of the earthquake. My heart sinks as I see it in my mind’s eye. Dirty rivers of water everywhere. Children playing in it. If hell were on earth, it must have been next door to this place just after the quake. But you can’t dwell in that story. You have to dwell in the spirit of life. Look, this place looks awful…but look at all the people, attending their sidewalk stores, moving blocks of ice, pulling huge wooden carts, waiting for tap taps (taxis), going places. In the midst of this awful looking place…these people are alive .. really alive!

It’s Friday and it’s time to go home. We are tired. We smell, aw gosh we all smell. Use a baby wipe. Look at all that grime coming off me! Sit down in the airport. Relax. Have a beer. Dang, I forgot to have us sing Shirley Adair’s song she had given to me before our departure. I brought it out of my carry-on and told the guys we have to at least sing part of it. Shirley will ask me if we did! Well, a group from Virginia was next to us. We had been talking with them. So both our tables sang three verses of Here I am Lord, together, in the Port au Prince airport lounge, over Presidente beer. I have it on video if you want to see it!

The children of St. Joseph’s Home for boys; the children of Wings of Hope; the children of Trinity House. The children and the staff were our gracious hosts. These children deliver a message of God and Christ, transforming filth into faith, and unfamiliar smells into the divine. One night, I asked “What did Jesus smell like?” at the dinner table. My traveling companions thought my question was quite odd. But then, we settled into the question, sort of quietly. We didn’t come up with an answer. Well, we all threw some thoughts onto the dinner table. Of course, the question can’t be answered.

Yet when we were in Haiti, I feel confident that we all knew what Jesus smelled like, without having to speak a word to define. We smelled the spirit of joy and love, the spirit of hope and faith. We smelled it alright. Each in his own way. We were baptized in it. Our friends in Haiti hosted this baptismal. And we are truly blessed to have been a part of it.

Think about it. Think about joining us on our next trip. It’s tough love. Tough love.  But most importantly, pray for our brothers and sisters at St. Joseph’s Home for Boys, Wings of Hope, and Trinity House.  Ask God to guide them, to encourage them, to love them, to care for them.  And thank God for the children, our teachers and our friends.

Robert Bryan DavisIGNATIUS GROUP________

For immediate release:
Thursday, December 8, 2011

HEARTS WITH HAITI ESTABLISHES "KANGAROO COURT" TO INVESTIGATE CHILD
SEXUAL ABUSE IN HAITI.

MICHAEL GEILENFELD REMAINS IN HAITI WHERE HE IS IN POSITION TO THREATEN
AND INTIMIDATE WITNESSES AND VICTIMS

Child protection advocates voice concerns about proposed investigation
of child sexual abuse at St. Joseph's Homes in Port au Prince, Haiti by
Hearts with Haiti organization (see letter below).

Here are the steps you need to take:

1) Call the police. Report your suspicions to U.S. Homeland Security
ICE Investigations, Haitian National Police, United Nations Police and
the Haitian Child Welfare office.

2) Remove Michael Geilenfeld, a U.S. citizen, from Haiti until the
investigation is completed. Ensure that Geilenfeld has no further
contact with potential witnesses and/or victims.

3) Get out of the way of law enforcement professionals. Forensic
investigators are specially trained to investigate child abuse and to
interview child sexual abuse victims.

www.sjfamilyhaiti.org
www.heartswithhaiti.org
Dossier Michael Geilenfeld, accusé de pédophilie
_________________________________________________________________________
_______________________________

Here is a copy of Tuesday's message from the Executive Director of
Hearts with Haiti:

From: Geoffrey Hamlyn [mailto:ghamlyn@heartswithhaiti.org]
Sent: Tuesday, December 06, 2011 2:27 PM
Subject: Response to Accusations

Dear Friends and Supporters of Hearts with Haiti and the St. Joseph
Family,

On November 8th, 2011 the Board of Trustees of Hearts with Haiti voted
unanimously to commission an independent and objective investigation of
the allegations against Michael Geilenfeld and the St. Joseph Family.
Hearts with Haiti remains supportive of Michael and of the St. Joseph
Family, and believes strongly that the St. Joseph Family homes are safe
and positive places for children. While this is our belief and our
efforts to fund-raise and support the work continue, it is important to
us that these charges be answered in a responsible manner.

Yesterday, December 5, 2011, without knowing when the investigation
began or the details of its execution, Mr. Davis? communications
appeared to disregard his own demand for the very investigation he now
challenges as invalid in advance of its conclusion.

The execution of this investigation will remain fully objective and
independent. Therefore, Hearts with Haiti will have no further comment
on the matter until the Board has received the report, in which Hearts
with Haiti will have no input.

In addition, Hearts with Haiti is aware that the United States
government has also been investigating the allegations. Hearts with
Haiti and the St. Joseph Family will continue to cooperate with the
authorities of the United States and Haiti.

Mr. Davis? unauthorized use of the same mass distribution list used by
the St. Joseph Family to send updates on the outstanding achievements
of this ministry is unfortunate and disreputable.

Hearts with Haiti and the St. Joseph Family wish to apologize for
compromising your contact information to such individuals.

Sincerely,

Geoffrey S. Hamlyn
Executive Director
Hearts with Haiti

Rev. Patrick S. Hamrick
Chair, Board of Trustees
Hearts with Haiti
_________________________________________________________________________
_______________________________

The Ignatius Group includes those who care about protecting children
from abuse.

For more information:
Paul Kendrick, Freeport, Maine, 207 838 1319
Cyrus Sibert, Cap-Haitien, Haiti 509 3686 9669